Mötesplats: Botkyrka och Huddinge

Under våren 2021 har en arbetsgrupp med representanter från Huddinge kommun, Stuvsta vårdcentral och Aleris rehab Huddinge tagit fram en informationsbroschyr om vart man kan vända sig om man är senior och känner sig ensam. Broschyren riktar sig till seniorer i kommunen och också till personal inom vård och omsorg samt civilsamhället, som kan hänvisa vidare äldre de möter som upplever ensamhet. Nestor har fungerat som processtöd i arbetet och sammankallat till samverkansmöten för att ta fram innehållet. Här omnämns alla vårdcentraler, primärvårdsrehab-enheter, kommunens olika verksamheter, pensionärsorganisationer, frivilligorganisationer samt trossamfund. Broschyren finns i tryck efter sommaren och kommer då spridas på olika sätt i Huddinge. Projektarbetet leddes av Milja Ranung och Helén Lieberman-Ram, Nestor FoU-center.

Februari – april 2022

Under våren fortsätter vi med diskussioner om vad God och nära vård och omsorg betyder i det mer lokala sammanhanget. Det är viktigt att skapa en gemensam syn på vad som kan ingå i ”förflyttningen”, titta på sådant som redan görs lokalt och vad som behöver stärkas upp och vidareutvecklas för att komma längre. Samverkan är en central del i arbetet med God och Nära vård och omsorg.  Nära vård och arbetet med de geografiska samordningsansvariga vårdcentralerna (GSA) i resp. kommun är numera stående punkter på våra Mötesplatsträffar.

På Mötesplatsträffen ges tid att dela med sig av lokala utvecklingsarbeten och satsningar som pågår i resp. verksamhet som är av intresse för övriga deltagare och som berör samverkan.

I Botkyrka pågår uppbyggnad av en samverkansgrupp för Nära vård och GSA. Initiativet kommer från kommunen och sammankallande rollen har nu tagits över av GSA, Anna Lindqvist, verksamhetschef vid Tumba vårdcentral.

I Huddinge kommun pågår ett samarbete med NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och Attention (Riksförbund för människor med så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF). En studiecirkel ”Hälsospåret” för äldre personer (65+) med NPF-diagnoser planeras i kommunens lokaler i Skogås

På Tema Åldrande i Huddinge pågår ett projekt om screening av sarkopeni (minskad muskelmassa). Det är en sjukdom som utvecklar sig långsamt och som ger stor risk för fall. En utmaning är att hitta lämpliga mottagare i primärvården och på säbo i och med att behandling av sjukdomen inte sker på sjukhuset. Här behövs bra kontaktvägar och samverkansarbete. Primärvårdsrehab är en aktör med de resurser som behövs och är därför en viktig samverkansaktör. Kontakter är igång med både Aleris primärvårdsrehab i Huddinge och Haninge.

Ett annat tema som har lyfts i alla Mötesplatser är kunskaper och erfarenheter av att ”bygga” samverkan som ska vara hållbar och stabil. Detta har presenterats i ett kapitel ”Att bygga samverkan i mellanrummen” som beskriver arbetet som pågått inom Mötesplatserna. Kapitlet ingår i en ny antologi om samverkan i välfärden (författare Ingeborg Björkman, Nestor).

Läs mer om samverkanskapitlet i antologin >

Dessutom har vi samtalat om viktiga framgångsfaktorer som krävs för att lyckas med sin samverkan, byggt på erfarenheter från Mötesplatserna och aktuell forskning inom området.

Deltagare:

Kommun – Botkyrka
Maria Jäderlund, myndighetschef
Afamia Elkhoury, omsorgschef, hemtjänst
Ramona Grapenhielm, omsorgschef, särskilt boende
Vanja Pettersson, verksamhetschef, myndighet
Christine Vojnovic, MAS

Kommun – Huddinge
Helena Reuterham, sektionschef, biståndskansliet
Irene Elsberg, sektionschef, kommunala hemtjänsten
Annika Sefbom, sektionschef, säbo
Anna Bäckman Lauffs, enhetschef förebyggande enheten
Jörgen Norberg, MAS

Vårdcentraler – Botkyrka

Ann Carlswärd, verksamhetschef, Alby vårdcentral
Emily Häller, verksamhetschef, Fittja vårdcentral
Eva Martin, verksamhetschef, Tullinge vårdcentral
Anna Lindquist, verksamhetschef Tumba vårdcentral

Vårdcentraler – Huddinge
Natalie Neikter, verksamhetschef, Segeltorps vårdcentral
Camilla Skolling-Bogg, chefssjuksköterska, Stuvsta vårdcentral

Primärvårdsrehab
Evelina Cortes, enhetschef, Aleris Rehab Tullinge/Storvreten
Madeleine Grave, enhetschef, Aleris Rehab Huddinge

Slutenvård
Therese Johansson, tf verksamhetschef  Medicinsk enhet Åldrande, verksamhetschef Omvårdnadsområde Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Björn Sjögren, biträdande verksamhetschef, Tema Inflammation och åldrande, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
Anna Halldorf, geriatrikplatskoordinator, Tema Inflammation och Åldrande, Karolinska
Universitetssjukhuset, Huddinge

Övriga
Gunilla Benner-Forsberg/ Elisabeth Höglund, handläggare, HS-f, Region Stockholm