Mötesplats: Nykvarn, Salem och Södertälje

Här kan du läsa om vad som pågår i den här mötesplatsen. Längre ner på sidan kan du se vilka som deltar.

2019 – DET HÄR ÄR PÅ GÅNG!

Uppföljningsmöte om LUSEN och nya utskrivningsprocessen
Vi kommer att fortsätta diskutera och arbeta med hur de nya arbetssätten kring LUSEN fungerar i praktiken. Fokus kommer att ligga på att fånga upp vad som fungerar bra i den nya utskrivningsprocessen,  vilka svårigheter som finns och hur vi inom ramen för Mötesplatsen kan arbeta med förbättring och utveckling av de delar där samverkan behöver stärkas. Berörd personal från Södertälje sjukhus, de tre kommunerna samt primärvården kommer att bjudas in till ett uppföljningsmöte under våren. Inför det mötet kommer Nestor tillsammans med en lokal styrgrupp genomföra en mindre pilotundersökning och intervjua ett antal äldre personer om deras upplevelser av utskrivningen från sjukhuset och hemgången.


Nya utvecklingsområden där samverkan krävs
Vi kommer under våren arbeta med att ringa in andra utvecklingsområden (vid sidan av LUSEN) där flera av verksamheterna som finns representerade i Mötesplatsen behöver samverka. Det handlar om att identifiera ny områden, analysera vad problemen består i, vilka parter som berörs och därefter ta fram idéer på hur samverkan skulle kunna utvecklas. Förhoppningsvis kommer vi kunna ta fram ett eller flera konkreta lokala förbättringsarbeten som vi kan komma igång med.

Vinnovamedel för att studera och vidareutveckla ”Mötesplats för lokal samverkan”.
Nestor har tillsammans med Mötesplatsen i Nykvarn-Salem-Södertälje och en forskargrupp för Hälso- och sjukvårdsforskning vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet tilldelats medel för att dels undersöka den samverkan som redan bedrivs i Mötesplatsen och dels vidareutveckla samverkan genom att använda idéer och arbetssätt från innovationsområdet. Planering av arbetet påbörjas under våren, projektet pågår 2019-2020. Mer information om vad vi konkret ska arbeta med kommer så småningom.

Genomförda aktiviteter och projekt
– SIP-arbete, implementeringsklart. Läs mer >
– ”Vårdplanering i Södertälje”. Läs mer >

Deltagare i Mötesplats för lokal samverkan
Kommun – Nykvarn
Ing-Marie Bengtsson, myndighetschef, Nykvarn
Barbro Gripenstam. MAS, Nykvarn

Kommun – Salem
Eva Christensson, verksamhetschef socialförvaltning/myndighet, Salem
Kerstin Petersson, MAS, Salem
Minette Kannerberg, biståndshandläggare, Salem

Kommun – Södertälje
Pernilla Andreasson, myndighetschef, Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning, Södertälje
Tove Bergek Fagerlund, resultatenhetschef, Södertälje
Christel Fischer, enhetschef, Södertälje
Runa Nilsson, vårdplanerare, Södertälje
Ann-Charlotte Ortman-Ljung, vårdplanerare, Södertälje
Carina Seth, vårdplanerare, Södertälje
Nermin Varli, MAS, Södertälje
Caroline Wenner, chef för kvalitets-och stödgruppen, Södertälje
Liselotte- Ulvebring-Westin, resultatområdeschef, hemtjänst, Södertälje
Mats Karlsson, resultatområdeschef, säbo, Södertälje
Mattias Carlsson, hälso-och sjukvårdschef, Södertälje

Primärvård  – Nykvarn
Jan Kolasa, verksamhetschef, verksamhetschef, Nykvarns vårdcentral

Primärvård – Salem
Kerstin Hacksell-Gavralidis, enhetschef,  Salems vårdcentral

Primärvård – Södertälje
Hussein Al-Saad, verksamhetschef, Tveta Hälsocentral
Ulla Andersson, verksamhetschef, Wasa vårdcentral
Ann Bursell, dsk hemsjukvården, Järna vårdcentral
Marie-Louise Hugner, dsk hemsjukvården, Tveta Hälsocentral
Britt Tygesen, verksamhetschef, Järna vårdcentral
Linda Jansson, enhetschef, Luna vårdcentral

Rehab
Anna Nilsson, verksamhetschef, Södertälje Rehab
Annika Marcelius, enhetschef Salem Rehab
Linnea Lönnerbro, enhetschef Luna och Tallhöjdens Rehab
Evelina Cortes, enhetshchef Aleris Rehab Järna/Nykvarn
Tore Blomqvist, tf enhetshcef Aleris Rehab Järna/Nykvarn

Slutenvård
Daniela Hanna, vårdplanerare geriatriken, Södertälje sjukhus
Peter Johnson, överläkare, ansvarig för specialitet Geriatrik, Södertälje sjukhus
Anita Karlsson, projektledare vårdplaneringsteam, Södertälje sjukhus
Paulina Nilsson, chefssjuksköterska, avd 10, Södertälje sjukhus

Övriga
Gunilla Benner-Forsberg, handläggare, HS-f