1 februari 2011

Workshop ”Den aktuella läkemedelslistan – En utopi?”

Workshopen samarrangerades av Nestor FoU-center och Hälso- och Sjukvårdsnämndens förvaltning, HSN-f i Stockholms läns landsting.

Workshopen inleddes med att Helén Lieberman-Ram, Nestor FoU-Center och Åke Perhrsson hälsade alla välkomna och beskrev bakgrunden till workshopen.

Dagens moderator, Jan Hasselström, CeFam inledde med att sätta dagens fråga i sitt sammanhang
– Mycket vanligt med många läkemedel hos äldre personer och det dag berör alla inom hälso- och sjukvården.

Bakgrunden till workshopen är en intervjuundersökning av 100 personer om den aktuella läkemedelsanvändningen som Nestor FoU-center genomfört på uppdrag av HSN-f. Användningen jämfördes sedan med läkemedelslistan i journalen med syftet att värdera påverkan på patientsäkerhet.

Resultat från undersökningen:
– Antal personer med helt överensstämmande listor var 21
– Totalt 58 personer använde läkemedel som inte var dokumenterade.
– Antal personer som slutat använda läkemedel i listan i journalen var 55
– För att försöka värdera påverkan på patientsäkerheten analyserades avvikelserna vidare för de 58 personer som använde läkemedel som inte fanns i journalens läkemedelslista.
– För 14 personer bedömdes skillnaden kunna medföra en ökad patientsäkerhetsrisk
– För 5 personer bedömdes behandlingen medföra en betydligt ökad patientsäkerhetsrisk.

Bedömningen är gjord utifrån förutsättningen att nuvarande användningen ej är känd när en ny ordination eller ett akutbesök är aktuellt.  Som vidare underlag för diskussionerna under workshopen redovisades nuläget i Pascal projektet, patienternas sammanhållna läkemedelslista. Målet med Pascal är att en gemensam ordinationslista skall finnas tillgänglig vid mötet med patienten oavsett vårdform, organisation och geografi. Införandet kommer att ske i tre steg. Det första involverar de patienter som har dosdispenserade läkemedel med planerat införande september 2011. I nästa skede följer de patienter, som får sina läkemedel via apotek. I framtiden ska även patienten ha tillgång till informationen och kunna dokumentera till exempel sina receptfria läkemedel. Pascals projektgrupp lämnar ett slututlåtande under januari 2011 och dospatienterna i första steget kan integreras under hösten 2011. En förutsättning för tillgänglighet är förstås att alla journalsystemleverantörer gör förändringar i IT-systemen så att webbapplikationen av Pascal kan nås.

Dessutom presenterades en intervjustudie som visar att distriktsläkare har olika syn på ansvaret för läkemedelsordinationer (Avhandling Pia Bastholm-Rahmner 2010).

Fem olika uppfattningar om ansvar för läkemedelsordinationerna kunde urskiljas:
– Läkaren görs till ansvarig för annan förskrivares ordination.
– Läkaren är ansvarig för den egna förskrivningen och det han/hon känner till
– Läkaren är ansvarig för alla läkemedel som är förskrivna till en patient
– Läkaren och patienten har ett delat ansvar
– Patienten är ansvarig för att distribuera information i vårdkedjan

Det är vanligt att den enskilde läkaren hoppar mellan olika uppfattningar utifrån vilken patient som är aktuell. Tidigare studier visar att få problem löses med enbart informationsöverföring.

Sammanfattningsvis krävs enligt studien åtgärder på olika nivåer för att åtgärda problematiken.

Frågeställningar för workshopen var följande: 
– Är resultaten av intervjuundersökningen trovärdiga?
– Speglas verkligheten?
– Finns behov av förändringar och förtydligande rörande ansvarsfrågan?
– Förslag till förändringar?

Sammanfattning och rekommendationer från workshopen: 
– Workshopen var överens om att resultaten i stort överensstämmer med verkligheten.
– Det fanns också enighet om att avvikelserna inte är acceptabla ur ett patientsäkerhetsperspektiv.
– Fördelning av ansvaret för förskrivna läkemedel. Detta är en komplex problematik både när det gäller ansvar och styrning.
– Är det primärvården eller är det ett delat ansvar mellan primärvård och specialister, där vissa specialistgrupper har kvar hela ansvaret för sina ordinationer.
– Det finns ett behov av förtydligande av ansvarsfrågan i de författningar (Socialstyrelsens) som styr detta område.
– En stor enighet fanns om behovet av förändringar så att aktuell information finns tillgänglig vid mötet med patienten.  Rekommendationer
– Införande av Pascal som underlag för läkemedelslistan inom sjukvården i Stockholms län så skyndsamt som möjligt .
– Utvecklingssatsning och utbildningssatsning inom SLL runt ansvaret för läkemedelsordinationen. En gemensam syn på hur ansvaret fördelas bör diskuteras fram mellan öppen och sluten vård.
– De journalsystem som används inom landstinget skall vara möjliga att nå via en gemensam plattform så att all relevant journalinformation finns tillgänglig vid patientmötet.
– Patientsäkerheten bör finnas med som styrande princip vid övergripande beslut som påverkar organisation och drift av sjukvården inom Stockholms läns landsting – Tillägg i landstingets ”Värdegrund”.