Förebyggande Huddinge

Nestor FoU-center kommer hösten 2022 att leda en seminarieserie för tjänstemän i Huddinge kommuns förebyggande enhet, ledning och enheten för stöd och utveckling. Nestors uppdrag är att bidra med kunskap om uppföljning och utvärdering och att skapa forum för reflektion och diskussion.

Syftet med seminarierna är att bidra till ett gemensamt lärande, där verksamheten i Huddinge blir bättre rustad att planera och genomföra uppföljningar och utvärderingar av sina insatser, och där Nestor får bättre inblick i de praktiska utmaningarna som verksamheten står inför när det gäller uppföljning och utvärdering. Ambitionen är att seminarieserien ska bidra med kunskaper som kan stärka Nestors arbete med uppföljning och utvärdering även i andra kommuner.

Bakgrund:
Diskussioner pågår kring behovet av att skapa en mer kunskapsbaserad socialtjänst, vilket bland annat tydligt märks i den statliga utredningen om en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). I linje med detta pågår ett utvecklingsarbete i Huddinge kommuns äldreomsorg med att stärka uppföljning och utvärdering. Arbetet handlar om att få en bättre bild av hur det förebyggande arbetet fungerar och vilka insatser som ger mest värde för de äldre medborgarna i kommunen.

Projektfakta

Ämne: Kunskapsbaserad socialtjänst


Projektledare:

Helén Lieberman-Ram, leg. apotekare & Emanuel Åhlfeldt, fil. dr sociologi


Projekttid: 2022
Status: Pågående

Vill du veta mer om projektet?