Mötesplats: Botkyrka och Huddinge

VÅR OCH HÖST 2019

LUSEN och nya utskrivningsprocessen
Mötesplatsen har fortsatt att diskutera och arbeta med LUSEN under våren. Deltagarna vill gärna att vi använder tiden till att dela erfarenheter mellan de två kommunerna, med fokus på goda exempel på när LUSEN-processen fungerar bra. Man vill även hitta ett sätt att diskutera avvikelser på ett strukturerat sätt och också ta del av vad som händer på regionalt håll.

Ett uppföljningsmöte om LUSEN för personal i Huddinge kommun genomfördes i april, på uppdrag av en styrgrupp med ansvar för den lokala implementeringen av LUSEN, ca 70 personer från geriatrik, primärvård och kommun deltog. En arbetsgrupp med stöd av Nestor planerade och deltog aktivt under själva mötet. Ett liknade upplägg med en nybildad styrgrupp och arbetsgrupp i Botkyrka planeras till hösten.

Nätverk för dsk/ssk/usk
I höst startar ett nätverk för dsk/ssk/usk i Huddinge för att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte, diskutera gemensamma frågor kopplade till LUSEN och stötta varandra i arbetet med att hitta de nya roller och arbetssätt som behöver utvecklas inom vårdcentralen. Tre möten är inplanerade och därefter beslutar styrgruppen för implementering av LUSEN om ev fortsättning och upplägg. Nestor håller i de första mötena.

Nya utvecklingsområden
Det är dags för Mötesplatsen att också ta tag i andra utvecklingsområden (förutom LUSEN) där samverkan krävs. Under våren har gruppen arbetat med att ta fram idéer på nya områden, diskutera vad de handlar om, prioritera och därefter börja skissa på hur ett förbättringsarbete inom några valda områden skulle kunna se ut. Exempel på områden är vårdnivåansvar, samverkan hemrehab-hemsjukvård-biståndshandläggare, samverkan kring gemensam avvikelserapportering.

Psykisk ohälsa hos äldre
Mötesplatsen hade under mötet i maj besök av representanter från Psykiatri Sydväst, för en presentation av deras verksamhet samt diskussion om hur samverkan kan stärkas mellan alla parter.

ÄldreFoUerna i Stockholm har genomfört fyra delstudier om stöd till personer över 65 år som har eller riskerar psykisk ohälsa; två enkätstudier till kommuner och vårdcentraler, och två intervjustudier till brukarorganisationer och personal. Resultaten pekar på möjligheter till utvecklingsarbeten, stora som små. Mötesplatsgruppen har utifrån en lista på förslag till förbättringsarbeten, i mindre grupper diskuterat olika ingångar till kommande samverkansarbete inom området, detta fortsätter vi med under hösten. Som en första uppgift ska alla deltagare se över på sin hemmaplan, vilka resurser som finns när det gäller kunskap om psykisk ohälsa.

Genomförda aktiviteter och projekt
– Uppstartsmöte om LUSEN, ”Stöd vid implementering av LUSEN”. Läs mer >

Deltagare i Mötesplats för lokal samverkan
Kommun – Botkyrka
Maria Blomgren, tf omsorgschef, Botkyrka, Maria Jäderlund, myndighetschef, Botkyrka
Christine Vojnovic, MAS, Botkyrka

Kommun – Huddinge
Jörgen Norberg, MAS, Huddinge
Helena Reuterham, sektionschef, biståndskansliet, Huddinge
Ulrika Torseke Ström, utvecklingsledare, biståndskansliet, Huddinge
Ranveig Martinsen, sektionschef, kommunala hemtjänsten, Huddinge
Annika Sefbom, sektionschef, säbo, Huddinge

Primärvård – Botkyrka

Ann Carlswärd, verksamhetshef, Alby vårdcentral
Emily Häller, verksamhetschef, Fittja vårdcentral
Eva Martin, verksamhetschef, Tullinge vårdcentral

Primärvård – Huddinge
Liz Gref, verksamhetschef, Vårby vårdcentral
Åsa Back, verksamhetschef, Flemingsbergs vårdcentral
Camilla Skolling-Bogg, chefssjuksköterska, Stuvsta vårdcentral

Rehab
Mildred Ehnstedt, enhetschef, Aleris Rehab Tullinge/Storvreten
Madeleine Grave, enhetschef, Aleris Rehab Huddinge

Slutenvård
Anna Halldorf, geriatrikplatskoordinator, Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Therese Johansson, tf operativ chef, Vårdsak Geriatrik, Tema Åldrande, Universitetssjukhuset, Huddinge

Övriga
Gunilla Benner-Forsberg, handläggare, HS-f