Mötesplats: Botkyrka och Huddinge

2022 i stora drag

Under året har vi diskuterat vad Nära vård (God och nära vård och omsorg) betyder i mer lokala sammanhang, detta för att skapa en gemensam syn på vad som kan ingå i omställningsarbetet. Vi har kikat på sådant som redan har gjorts lokalt och vad som behöver stärkas och vidareutvecklas. Stående mötespunkter har varit Nära vård och arbetet med de geografiska samordningsansvariga vårdcentralerna (GSA).

Vi har också samlat och delat erfarenheter kring lokala utvecklingsarbeten som rör samverkan, från resp. verksamheter inom denna Mötesplatsgrupp. Exempelvis har Botkyrka kommun arbetat med att bygga upp en samverkansgrupp för Nära vård och GSA på initiativ från kommunen. I Huddinge pågår samverkan där GSA bjuder in till samverkansmöten med bland andra kommunen. Det pågår även samarbete mellan Huddinge kommun och  NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och Attention (en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Psykisk ohälsa hos äldre inriktat på ensamhetsproblematik har varit i fokus. Huddinge kommun kommer att uppdatera sin gemensamma broschyr riktad till seniorer som känner sig ensamma, och en vårdcentral i Botkyrka är intresserad av att ansluta sig till projektet Senior Connect som syftar till att fånga upp äldre som upplever ensamhet, läs mer >

Vårbergsgeriatriken är en nyöppnad geriatrisk verksamhet som har anslutit till Mötesplatsen.

Ett viktigt tema som har lyfts i Mötesplatsgrupperna är erfarenheter av att skapa stabil och hållbar samverkan. I en antologi från 2022 ingår ett kapitel som beskriver hur Mötesplatserna har arbetat med detta. Läs mer, kapitlet ”Att bygga samverkan i mellanrummen” i antologin ”Perspektiv på samverkan” >

Vi har också diskuterat hur den lokala samverkan kan organiseras i praktiken och presenterat en rad råd och tips i Nestors material ”Rigga för samverkan”. Ladda ner materialet >


Deltagare, denna Mötesplats 2022

Från kommunerna: Omsorgschef, myndighetschef/verksamhetschef myndighet, sektionschef biståndskansli, sektionschef kommunal hemtjänst, sektionschef säbo, enhetschef förebyggande enhet, MAS

Från vårdcentraler och primärvårdsrehab: Verksamhetschef, chefssjuksköterska

Från slutenvård: Verksamhetschef, geriatrikplatskoordinator

Övriga: Handläggare, HS-f, Region Stockholm