Mötesplats: Haninge, Nynäshamn och Tyresö

VÅR OCH HÖST 2019 

Nya enheter med i Mötesplatsen
Vi välkomnar vårdcentralerna i Tyresö till Mötesplatsen! De har tidigare inte haft möjlighet att vara med, men nu har vi  kontakt med alla och på senaste mötet deltog två av verksamhetscheferna.

LUSEN och nya utskrivningsprocessen
Mötesplatsen har fortsatt att diskutera och arbeta med LUSEN under våren. Deltagarna vill gärna att vi använder tiden till att dela goda exempel på när LUSEN-processen fungerar bra, stötta och hjälpa varandra framåt ,och med tiden kanske arbeta fram lokala rutiner med gemensamma tolkningar utifrån hur den permanenta överenskommelsen kring LUSEN kommer att se ut.

Planering av ett uppföljningsmöte om LUSEN för personal i Haninge har påbörjats och kommer att genomföras i september En arbetsgrupp utsedd av en styrgrupp med ansvar för lokal implementering av LUSEN planerar för detta tillsammans med Nestor. Tyresö arrangerar på egen hand lokala sammankomster för att diskutera LUSEN.

Nya utvecklingsområden 
Under våren har gruppen arbetat med att ta fram idéer på nya områden, diskutera vad de handlar om, prioritera och därefter börja skissa på hur ett förbättringsarbete inom några valda områden skulle kunna se ut. Exempel på områden är samverkan kring Clinical Frailty Scale och åtgärder vid försämring av patient/brukare i hemmet

Psykisk ohälsa hos äldre
ÄldreFoU:erna i Stockholm har genomfört fyra delstudier om stöd till personer över 65 år som har eller riskerar psykisk ohälsa; två enkätstudier till kommuner och vårdcentraler, och två intervjustudier till brukarorganisationer och personal. Resultaten pekar på möjligheter till utvecklingsarbeten, stora som små. Mötesplatsgruppen har utifrån en lista på förslag till förbättringsarbeten, i mindre grupper diskuterat olika ingångar till kommande samverkansarbete inom området, detta fortsätter vi med under hösten.Planer finns också på att bjuda in representanter från den lokala öppenvårdspsykiatrin till Mötesplatsen.

Genomförda aktiviteter och projekt
– Uppstartsmöten om LUSEN ”Stöd vid implementering av LUSEN”, läs mer >
– SIP-arbeten (Samordnad individuell plan), läs mer >
– Förbättrad användning av Webcare, läs mer >

Deltagare i Mötesplats för lokal samverkan

Kommun – Haninge
Maria Bertilsson, avdelningschef, beställaravdelning, Haninge
Fredrik Holmsten, avdelningschef, ordinärt boende, Haninge
Veronica Hämmerli, enhetschef, beställaravdelning, Haninge

Kommun – Nynäshamn
Indra Stenhammar, avdelningschef, myndighet för äldre och funktionshinder, Nynäshamn

Kommun – Tyresö
Eva Norgren, avdelningschef, biståndsavdelning, Tyresö
Marita Sjögren, myndighet för äldre och funktionsnedsättning, Tyresö

Primärvård – Haninge
Lena Jonsson, verksamhetschef, Brandbergens vårdcentral
Hanna Sandstedt, distriktssköterska, Akka hälsocentral
Anneli Lindberg, enhetschef hemsjukvården, Handens vårdcentral
Helene Pålsson Lindevall, verksamhetschef, Handens vårdcentral
Katja Raetz, distriktssköterska, Jordbro vårdcentral
Susanne Vadström, verksamhetschef, Vendelsö vårdcentral
Anna Schwartz, enhetschef, Rudans vårdcentral

Primärvård – Tyresö
Eva Bolin, verksamhetschef, Trollbäckens vårdcentral
Carina Heed, verksamhetschef, Bollmora vårdcentral
Linda Camberving, enhetschef, Tyresö Husläkarmottagning

Primärvård – Nynäshamn
Lena Marcusson-Knutas, enhetshcef, Nynäshamns vårdcentral
Anita Steinholtz, verksamhetschef, Sjöströms hemsjukvård

Rehab

Inger Lindkvist, verksamhetschef, Rudans rehab
Jennie Stegeby, enhetschef, Haninge Rehab
Katarina Öden, tf enhetschef, Tyresö rehab

Slutenvård
Carina Öberg, verksamhetschef, Handengeriatriken
Hans Sundell, verksamhetschef, Nynäshamns geriatrik
Anne Berger, enhetsledare Vård, Södersjukhuset
Malin Olbers, vårdsamordnare, Södersjukhuset

Övriga
Gunilla Benner-Forsberg, handläggare, HS-f