Mötesplats: Haninge, Nynäshamn och Tyresö

2022 i stora drag

Under året har vi diskuterat vad Nära vård (God och nära vård och omsorg) betyder i mer lokala sammanhang, detta för att skapa en gemensam syn på vad som kan ingå i omställningsarbetet. Vi har kikat på sådant som redan har gjorts lokalt och vad som behöver stärkas och vidareutvecklas. Stående mötespunkter har varit Nära vård och arbetet med de geografiska samordningsansvariga vårdcentralerna (GSA).

Vi har också delat erfarenheter kring lokala utvecklingsarbeten som rör samverkan från våra resp. verksamheter inom denna Mötesplatsgrupp. Exempelvis har Haninge kommun inom ramen för Nära vård tagit fram en gemensam rutin för fallrapporter och en lokal överenskommelse av LUS-samarbetet (LUS, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård). Detta gjordes av kommunens Nära vård-projektledare tillsammans med MAS och GSA-ansvarig i Haninge. I Tyresö kommun har GSA-ansvarig, som är verksamhetschef vid Trollbäckens vårdcentral, startat upp en grupp med MAS och andra kommunrepresentanter för regelbundna möten. En lokal överenskommelse kring LUS har tagits fram även här.

Ett viktigt tema som har lyfts i Mötesplatsgrupperna är erfarenheter av att skapa stabil och hållbar samverkan. I en antologi från 2022 ingår ett kapitel som beskriver hur Mötesplatserna har arbetat med detta. Läs mer, kapitlet ”Att bygga samverkan i mellanrummen” i antologin ”Perspektiv på samverkan” >

Vi har också diskuterat hur den lokala samverkan kan organiseras i praktiken och presenterat en rad råd och tips i Nestors material ”Rigga för samverkan”. Ladda ner materialet >

Deltagare, denna Mötesplats 2022:

Från kommuner: Enhetschef, verksamhetschef hemtjänst, enhetschef beställaravdelning/myndighet, projektledare Nära vård, MAS, kvalitetsutvecklare

Från primärvård (vårdcentral/husläkarmottagning och primärvårdsrehab): Enhets- och verksamhetschef, sjuksköterska, distriktssköterska

Från slutenvård: Enhetschef, verksamhetschef, vårdsamordnare