Mötesplats: Nykvarn, Salem och Södertälje

Våren 2022

Under våren fortsätter vi med diskussioner om vad God och nära vård och omsorg betyder i det mer lokala sammanhanget.  Det är viktigt att skapa en gemensam syn på vad som kan ingå i ”förflyttningen”, titta på sådant som redan görs lokalt och vad som behöver stärkas upp och vidareutvecklas för att komma längre. Samverkan är en central del i arbetet med God och nära vård och omsorg.  Nära vård och arbetet med de geografiska samordningsansvariga vårdcentralerna i resp. kommun (GSA) är numera stående punkter på våra Mötesplatsträffar. I denna Mötesplats finns tre GSA-representanter som kommit igång att arbeta tillsammans.

På Mötesplatsträffen ges tid att dela med sig av lokala utvecklingsarbeten och satsningar som pågår i resp. verksamhet som är av intresse för övriga deltagare och som berör samverkan.

Vid Södertälje sjukhus pågår ett nytt uppdrag som kallas ”Akuten-uppdraget”. Det s.k. utskrivningsteamet som funnits på plats länge har förstärkts med en fysioterapeut och en arbetsterapeut. Det nya uppdraget handlar om att  hjälpa till på akuten för att öka säkerheten och förbättra omhändertagandet av äldre patienter. Teamet riktar in sig på de äldre som inte behöver inläggning, eller för dem som behöver inläggning, korta ner vårdtiden. Teamet undersöker hemsituationen, har kontakt med anhöriga och med kommunens biståndshandläggare och kan bistå med hjälpmedel som kan behövas på hemmaplan. Teamet ska fungera som ett beslutsstöd för läkarna. Samverkan med kommunens biståndshandläggare fungerar väldigt bra och nu planeras hur kontakterna och samverkan med primärvårdsrehab och vårdcentralerna ska utvecklas.

Ett annat tema som har lyfts i alla Mötesplatser är kunskaper och erfarenheter av att ”bygga” samverkan som ska vara hållbar och stabil. Detta har presenterats i ett kapitel ”Att bygga samverkan i mellanrummen” som beskriver arbetet som pågått inom Mötesplatserna. Kapitlet ingår i en ny antologi om samverkan i välfärden (författare Ingeborg Björkman, Nestor).

Läs mer om samverkanskapitlet i antologin >

Dessutom har vi samtalat om viktiga framgångsfaktorer som krävs för att lyckas med sin samverkan, byggt på erfarenheter från Mötesplatserna och aktuell forskning inom området.

Deltagare

Kommun – Nykvarn
Cecilia Mattsson, tf enhetschef, myndighet
Barbro Gripenstam, MAS
Tuulikki Krekola, Äldreomsorgschef

Kommun – Salem
Fuad Ganibegovic, myndighetschef, Salem

Kommun – Södertälje
Frida Yaro, resultatområdeschef Myndighet för äldre och personer med funktionsnedsättning
Tove Bergek Fagerlund, resultatenhetschef
Carina Seth, gruppledare Trygg och säker hemgångsteam
Camilla Roa-Sanchez, processledare Mötesplatser för seniorer
Erika Leijon, resultatområdeschef, hemtjänst
Gunilla Andir, kvalitetsutvecklare, hemtjänst
Anna Langseth, verksamhetsstrateg, Nära vård-kontakt

Vårdcentral – Nykvarn
Ulrika Hansson, verksamhetschef, Nykvarns vårdcentral

Vårdcentraler – Salem
Anna Lindqvist, verksamhetschef, Salems vårdcentral

Vårdcentraler – Södertälje
Anna Söderqvist, verksamhetschef, Wasa vårdcentral
Ulrika Graan, verksamhetschef, Tallhöjden och Luna vårdcentral
Linda Jansson, enhetschef, Luna vårdcentral
Maria Wanhatalo, samordnare, Lina Hage vårdcentral

Primärvårdsrehab
Tore Blomqvist, verksamhetschef Järna Rehab och Nykvarn Rehab

Slutenvård
Anna Wiik Bringby, verksamhetschef, Paramedicin, Södertälje sjukhus
Anita Karlsson, teamledare, utskrivningsteamet Södertälje sjukhus
Emma Truuberg, utskrivningsteamet, Södertälje sjukhus
Charlotte Larsson, utskrivningsteamet, Södertälje sjukhus
Maria Lundström, utskrivningsteamet, Södertälje sjukhus
Daniel Sjöholm, utskrivningsteamet, Södertälje sjukhus
Filip Carlsson, utskrivningsteamet, Södertälje sjukhus

Övriga
Gunilla Benner-Forsberg/Elisabeth Höglund, handläggare, HS-f, Region Stockholm