Mötesplats: Nykvarn, Salem och Södertälje

2022 i stora drag

Under året har vi diskuterat vad Nära vård (God och nära vård och omsorg) betyder i mer lokala sammanhang, detta för att skapa en gemensam syn på vad som kan ingå i omställningsarbetet. Vi har kikat på sådant som redan har gjorts lokalt och vad som behöver stärkas och vidareutvecklas. Stående mötespunkter har varit Nära vård och arbetet med de geografiska samordningsansvariga vårdcentralerna (GSA).

Vi har också delat erfarenheter kring lokala utvecklingsarbeten som rör samverkan från resp. verksamheter inom denna Mötesplatsgrupp. Ett exempel är Södertälje sjukhus som inom ”Akuten-uppdraget” med syfte att öka säkerhet och förbättra omhändertagande av äldre patienter, har förstärkt sitt s.k. utskrivningsteam med en fysioterapeut och en arbetsterapeut. Här pågår förutom välfungerande samverkan med kommunens biståndshandläggare även planering för att utveckla samverkan med primärvårdsrehab och vårdcentraler, samt med hemtjänsten.

Ett område som har återkommit under året handlar om frågan om hjälpmedel. Gruppen ser ett behov av att ta fram en gemensam rutin för hur hjälpmedelsprocessen ska hanteras, som även anger en tydlig ansvarsfördelning mellan olika inblandade aktörer.

Ett viktigt tema som har lyfts i Mötesplatsgrupperna är erfarenheter av att skapa stabil samverkan. I en antologi från 2022 ingår ett kapitel som beskriver hur Mötesplatserna har arbetat med detta. Läs mer, kapitlet ”Att bygga samverkan i mellanrummen” i antologin ”Perspektiv på samverkan” >

Vi har också diskuterat hur den lokala samverkan kan organiseras i praktiken och presenterat en rad råd och tips i Nestors material ”Rigga för samverkan”. Ladda ner materialet >

Deltagare, denna Mötesplats 2022:

Från kommun: Äldreomsorgschef, enhetschef/resultatområdeschef myndighet, enhetschef/resultatenhetschef hemtjänst, gruppledare för hemgångsteam, processledare Mötesplatser för seniorer, verksamhetsstrateg och Nära vård-kontakt, kvalitetsutvecklare

Från primärvård (vårdcentral och primärvårdsrehab): Enhetschef, verksamhetschef, samordnare, sjuksköterska, distriktssköterska

Från slutenvård: Enhetschef, verksamhetschef, teamledare och representanter utskrivningsteam, vårdsamordnare

Övriga: Handläggare vid HS-f, Region Stockholm