Mötesplats: Nykvarn, Salem och Södertälje

VÅR OCH HÖST 2019 

Stödja implementering av LUSEN och nya utskrivningsprocessen
En del lokala aktiviteter och möten som Södertälje sjukhus bjudit in till har genomförts under hösten och tidig vår. En styrgrupp för implementering av LUSEN gav i uppdrag till Nestor att genomföra ett uppföljningsmöte om LUSEN för personal från geriatrik, primärvård och kommun som gick av stapeln i april med ett 80-tal deltagare.

Ett pilotprojekt har genomförts där Nestor har ringt upp ett antal patienter och anhöriga efter utskrivning från Södertälje sjukhus i syfte att få en bättre bild av hur utskrivningen och första tiden hemma upplevs. Resultaten kommer användas som diskussionsunderlag i det fortsatta arbetet.

Mötesplatsen och styrgruppen för implementering av LUSEN har under våren beslutat att en arbetsgrupp med stöd av Nestor på sikt ska arbeta fram en lokal överenskommelse med gemensamma tolkningar och förtydliganden. Ett sådant arbete planeras starta i höst. Resultaten från uppföljningsmötet kommer användas som underlag till vad den lokala överenskommelsen kan innehålla.

Statistik över genomförda SIP:ar
Mötesplatsen har beslutat att föra statistik över de SIP:ar som genomförs i anslutning till utskrivning från slutenvården. I förlängningen är det även intressant att titta på antalet SIPar som genomförs totalt. Varje deltagande enhet bidrar med statistik från sin egen verksamhet och på Mötesplatsträffarna visas resultaten och blir ett underlag för en diskussion om det görs tillräckligt många SIP:ar, hur fördelningen mellan inledande SIP på sjukhus och SIP i hemmet ser ut osv. Om gruppen anser att det görs för lite SIP:ar, kan det längre fram behövas någon insats för att stötta att det blir fler.

Nya utvecklingsområden
Under våren har gruppen arbetat med att ta fram idéer på nya områden, diskutera vad de handlar om, prioritera och därefter börja skissa på hur ett förbättringsarbete inom några valda områden skulle kunna se ut. Exempel på områden är samverkan vid vårdens övergångar till säbo, åtgärder när patient/brukare försämras i hemmet, referensgrupp med patient/brukare/anhörig. Arbetet med att komma igång med några av dessa områden fortsätter under hösten.

Vinnovamedel 
Nestor har tillsammans med Mötesplatsen i Nykvarn-Salem-Södertälje och en forskargrupp för Hälso- och sjukvårdsforskning vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet tilldelats medel för att dels undersöka den samverkan som redan bedrivs i Mötesplatsen och dels vidareutveckla samverkan genom att använda idéer och arbetssätt från innovationsområdet. Planering av arbetet påbörjas under våren, projektet pågår 2019-2020. Mer information om vad vi konkret ska arbeta med kommer så småningom.

Genomförda aktiviteter och projekt
– Stöd vid implementering av LUSEN – uppföljningsmöte
Läs mer >
– SIP-arbete, implementeringsklart Läs mer >
– ”Vårdplanering i Södertälje” Läs mer >

Deltagare i Mötesplats för lokal samverkan
Kommun – Nykvarn
Ing-Marie Bengtsson, myndighetschef, Nykvarn
Barbro Gripenstam. MAS, Nykvarn
Caroline Åkeborg, verksamhetsområdeschef, Nykvarn

Kommun – Salem
Annika Placido, tf myndighetschef, Salem
Kerstin Petersson, MAS, Salem
Minette Kannerberg, biståndshandläggare, Salem

Kommun Södertälje
Pernilla Andreasson, myndighetschef, Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning, Södertälje
Tove Bergek Fagerlund, resultatenhetschef, Södertälje
Catherine Bohlin, resultatenhetschef, Södertälje
Christel Fischer, enhetschef, Södertälje
Runa Nilsson, vårdplanerare, Södertälje
Ann-Charlotte Ortman-Ljung, vårdplanerare, Södertälje
Carina Seth, vårdplanerare, Södertälje
Nermin Varli, MAS, Södertälje
Caroline Wenner, chef för kvalitets-och stödgruppen, Södertälje
Liselotte- Ulvebring-Westin, resultatområdeschef, hemtjänst, Södertälje
Mats Karlsson, resultatområdeschef, säbo, Södertälje
Mattias Carlsson, hälso-och sjukvårdschef, Södertälje

Primärvård  – Nykvarn
Jan Kolasa, verksamhetschef, verksamhetschef, Nykvarns vårdcentral
Ulrika Hansson, enhetschef, Nykvarns vårdcentral

Primärvård – Salem
Kerstin Hacksell-Gavralidis, enhetschef,  Salems vårdcentral

Primärvård – Södertälje
Haneen Al-Jalo, enhetschef, Tallhöjdens vårdcentral
Anna Söderqvist, bitr. verksamhetshcef, Wasa vårdcentral
Ann Bursell, dsk hemsjukvården, Järna vårdcentral
Britt Tygesen, verksamhetschef, Järna vårdcentral
Linda Jansson, enhetschef, Luna vårdcentral

Rehab
Anna Nilsson, verksamhetschef, Södertälje Rehab
Annika Marcelius, enhetschef Salem Rehab
Linnea Lönnerbro, enhetschef Luna och Tallhöjdens Rehab
Tore Blomqvist, tf enhetshcef Aleris Rehab Järna/Nykvarn

Slutenvård
Daniela Hanna, utskrivningsteamet, Södertälje sjukhus
Anita Karlsson, teamledare, utskrivningsteamet Södertälje sjukhus
Paulina Nilsson, chefssjuksköterska, avd 10, Södertälje sjukhus

Övriga
Gunilla Benner-Forsberg, handläggare, HS-f