Mötesplats: Värmdö och Nacka

2022 i stora drag

I år har vi diskuterat vad Nära vård (God och nära vård och omsorg) betyder i mer lokala sammanhang, detta för att skapa en gemensam syn på vad som kan ingå i omställningsarbetet. Vi har kikat på sådant som redan har gjorts lokalt och vad som behöver stärkas och vidareutvecklas. Stående punkter på våra träffar har varit Nära vård och arbetet med de geografiska samordningsansvariga vårdcentralerna (GSA).

Under året har Nacka delvis gjort om sin organisation för lokal samverkan. Nackas GSA-ansvariga, verksamhetschef vid Boo vårdcentral, har sammankallat Nacka kommuns myndighetschef och MAS samt representanter från Nackageriatriken och ASIH. Denna grupp kommer att fungera som styrgrupp med vissa mandat. Lokala samverkansmöten med handläggare, hemtjänstpersonal och distriktsköterska (OVG-möten) fortsätter som tidigare men i justerad form.

Vi har i denna Mötesplatsgrupp också delat erfarenheter kring lokala utvecklingsarbeten som rör samverkan från våra resp. verksamheter. Bland annat ska Nacka under året ha genomfört kvalitetsgranskning av alla sina särskilda boenden inom kommunen, där MAS har gått igenom boendenas egenkontroller och kommunen har genomfört intervjuer med äldre personer. Och som start på Nära vård-arbetet har Värmdö genomfört en inventering av befintliga samarbeten och samverkan. Inventeringen har gjorts av MAS, kommunens demenssjuksköterska och en enhetschef. Här har också ett nära samarbete mellan Gustavsbergs vårdcentral och Seniorcenter Diamanten pågått, i anslutning till ett projekt om ensamhet hos äldre.

Deltagare, denna Mötesplats 2022

Från kommuner: Enhetschef myndighet, gruppchef myndighet, enhetschef utförare, MAS, kvalitetsutvecklare, projektledare/Nära vård-kontakt

Från primärvård (vårdcentral och primärvårdsrehab): Enhetschef hemsjukvården, distriktsköterska, distriktssköterska/koordinator, verksamhetschef, enhetschef

Från slutenvård: Verksamhetschef, verksamhetsutvecklare, vårdsamordnare

Övriga: Handläggare, HS-f, Region Stockholm