Mötesplats: Värmdö och Nacka

Våren 2022

Under våren fortsätter vi med diskussioner om vad God och nära vård och omsorg betyder i det mer lokala sammanhanget.  Det är viktigt att skapa en gemensam syn på vad som kan ingå i ”förflyttningen”, titta på sådant som redan görs lokalt och vad som behöver stärkas upp och vidareutvecklas för att komma längre. Samverkan är en central del i arbetet med God och nära vård och omsorg.  Nära vård och arbetet med de geografiska samordningsansvariga vårdcentralerna i resp. kommun (GSA) är numera stående punkter på våra Mötesplatsträffar.

På Mötesplatsträffen ges tid att dela med sig av lokala utvecklingsarbeten och satsningar som pågår i resp. verksamhet som är av intresse för övriga deltagare och som berör samverkan.

I Nacka kommer den tidigare organisationen för lokal samverkan delvis göras om. GSA-ansvarig Maria Ahlmark, verksamhetschef vid Boo vårdcentral kallar till klustermöten där bl.a. myndighetschef och MAS ingår, även representanter från Nackageriatriken och ASIH. Gruppen kommer utgöra en styrgrupp med vissa mandat. Lokala s.k. OVG-möten (samverkansmöten med handläggare, hemtjänstpersonal och distriktsköterska) fortsätter i något justerad form.

Ett annat intressant område i Nacka handlar om kvalitetsgranskning av särskilda boenden i kommunen. MAS Anna-Lena Möllstam med kollega går igenom boendenas egenkontroller, kommunen genomför intervjuer med äldre, MAS:arna har observationer på plats och genomgång med all personal i verksamheten kring sina fynd. Alla boenden i kommunen kommer att granskas under året.

I Värmdö pågår en inventering av befintliga samarbeten och samverkan, som en start på Nära vårdarbetet. Enhetschef Susanne Hillberg, MAS Soheila Soltani och kommunens demenssjuksköterska håller i det arbetet.  Där finns också ett nära samarbete mellan Gustavsbergs vårdcentral och Seniorcenter Diamanten som startade i samband med ett projekt om ensamhet hos äldre.

Ett annat tema som har lyfts i alla Mötesplatser är kunskaper och erfarenheter av att ”bygga” samverkan som ska vara hållbar och stabil. Detta har presenterats i ett kapitel ”Att bygga samverkan i mellanrummen” som beskriver arbetet som pågått inom Mötesplatserna. Kapitlet ingår i en ny antologi om samverkan i välfärden (författare Ingeborg Björkman, Nestor).

Läs mer om samverkanskapitlet i antologin >

Dessutom har vi samtalat om viktiga framgångsfaktorer som krävs för att lyckas med sin samverkan, byggt på erfarenheter från Mötesplatserna och aktuell forskning inom området. 

Deltagare

Kommun – Värmdö
Susanne Hillberg, enhetschef, myndighet
Josefine Mellström, enhetschef Diamanten
Soheila Soltani, MAS

Kommun – Nacka
Anna-Lena Möllstam, MAS
Karin Filhm, gruppchef myndighet
Taija Sayegh, kvalitetsutvecklare
Nina Huzum, projektledare, Nära vård-kontakt

Vårdcentral – Värmdö
Maria Silversten, enhetschef hemsjukvården, Gustavsbergs vårdcentral
Lisa Nellåker, distriktsköterska, koordinator, Gustavsbergs vårdcentral

Vårdcentral – Nacka
Maria Ahlmark, verksamhetschef Boo vårdcentral
Ulrica Cadeau Mårtensson, enhetschef, Boo vårdcentral
Marie Pilhjerta, verksamhetschef, Ektorps vårdcentral

Primärvårdsrehab
Therese Billberg, enhetschef Värmdö Rehab
Madeleine Östman, verksamhetschef Nacka Rehab

Slutenvård
Peter Johnson, verksamhetschef, Capio Nacka, Nackageriatriken
Linda Holmgren, verksamhetsutvecklare, Capio Geriatrik, Nackageriatriken
Therese Wigerström, vårdsamordnare, Södersjukhuset

Övriga
Gunilla Benner-Forsberg/ Elisabeth Höglund, handläggare, HS-f, Region Stockholm