Samordnad individuell plan (SIP) i Nacka kommun

Nestor engagerades senhösten 2015 i ett utvecklingsarbete i Nacka kommun. Syftet med arbetet var att skapa och testa rutiner för samordnad individuell plan (SIP) för sköra individer boende i Nacka kommun. I arbetet deltog representanter från kommunens äldreomsorg (enhetchef, äldrevägledare, biståndshandläggare) och från primärvården i Nacka (Boo vårdcentral, Forums vårdcentral, Nacka Rehabcentrum, Ektorps vårdcentral, Helsa vårdcentral Älta).

Nestor deltog som processtödjare vilket innebar att vi förberedde regelbundna arbetsgruppsmöten, dokumenterade arbetet och bidrog till reflektion över hur projektarbetet fortlöpte.

En lokal rutin för SIP i Nacka kommun var färdig att överlämnas till projektets styrgrupp i maj 2017. Styrgruppen ansvarar för att rutinen implementeras inom kommunen.

Arbetet startade som ett delprojekt i ett lokalt samverkansarbete initierat av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL, och ingick i deras SVEA-satsning (Sammanhållen Vård genom Enhetliga Arbetssätt).

Projektfakta

Ämne: Samverkan kommun och region


Projektledare:

Ingeborg Björkman & Helén Lieberman-Ram


Projekttid: 2015-2017
Status: Genomfört