GDPR – övriga

Nestor FoU-center är en äldreinriktad forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av 10 Stockholmskommuner och Region Stockholm. Vi arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorg, och hälso- och sjukvård i södra Stockholm. Läs mer >

Den här informationen gäller dig som:

 • Deltar i, är registrerad eller anmäld till, är ansluten eller har koppling till utbildningar, föreläsningar, nätverk, projekt, arbetsgrupper, referensgrupper etc. som anordnas av eller har tydlig anknytning till Nestor,
 • är politiskt förtroendevald i nämnd med inriktning på socialtjänst
 • deltar i forskningsprojekt eller forskningsstudie (se separat info längre ner på den här sidan).

Följande personuppgifter behandlas:
Namn, e-postadress, yrkestitel, arbetsplats/verksamhet, telefonnummer och adress till din arbetsplats.

Vi använder personuppgifter:

 • Vid utskick av riktad/specifik info om evenemang, träffar, möten och liknande som vi arrangerar
 • Vid utskick av information om yrkesrelaterade rapporter och andra publikationer som vi publicerar
 • Vid behov av kontakt med dig i kring specifika frågor, ämnesområden, projekt och liknande.
 • Vid kontakt för att kunna utföra andra delar av vårt arbete.
 • För administrativ hantering av Nestors aktiviteter (exempelvis information om utbildningar, seminarier och kunskapsdagar) som
  du är anmäld till eller deltar i.

Förvaring och gallring av personuppgifter

Beroende på anledning som Nestor har dina personuppgifter kan de förvaras på Haninge kommuns server, på Utbildningsportalen Simployer och/eller i databasen Apsis Newsletter. Personuppgifterna tas bort senast tolv månader efter att de är inaktuella.

Varifrån hämtas personuppgifter?

 • Via medarbetare på Nestor FoU-center
 • Via chefer och medarbetare i din eller annan organisation
 • När du själv eller någon i din organisation anmäler dig till en utbildning, ett nätverk eller annan aktivitet hos oss
 • Vid registrering på vår utbildningsportal för webbutbildningar

Utlämning av personuppgifter

 • Dina uppgifter kan komma att lämnas till tredje part, men endast om det finns skäl för det inom ramen för det arbete som bedrivs på Nestor FoU-center.
 • Mottagare kan vara andra FoU-enheter, andra kommuner, regioner eller myndigheter som arbetar inom verksamhetsområden som har beröringspunkter med vårt.
 • Vi lämnar aldrig ut uppgifter i kommersiella syften.
 • Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Lagstöd
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. För ytterligare detaljer kontakta oss, se nedan!

Dina rättigheter

 • Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse hos Nestor FoU-center, adm@nestorfou.se
 • Du har rätt att få besked om alla personuppgifter om dig som Nestor FoU-center behandlar. Du kan också begära att alla dina uppgifter hos oss raderas, kontakta oss: adm@nestorfou.se.
 • Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket.
 • För eventuella klagomål på personuppgiftshanteringen kan du vända dig till vårt dataskyddsombud eller Datainspektionen.

Du som ingår i forskningsprojekt eller forskningsstudie
Relevanta personuppgifter behandlas och sparas i enlighet med varje enskild forskningsplan. Information om detta ges då du väljer att gå med i projektet.

Kontaktuppgifter

Kontakt

E-post: adm@nestorfou.se
Tel: 08-777 99 16