GDPR – chefs- och ansvarsroll i Nestors ägarorganisationer

Den här informationssidan vänder sig till dig som är chef, ledare eller har annan ansvarsfunktion inom Nestors ägarorganisationer.

Nestor FoU-center är en äldreinriktad forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av 10 Stockholmskommuner och Region Stockholm. Vi arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorg, och hälso- och sjukvård i södra Stockholm. Läs mer >

Användning/behandling av dina personuppgifter
Nestor behandlar följande personuppgifter: Namn, e-postadress, arbetstitel, arbetsplats/verksamhet, organisation, ev. telefonnummer. Dina personuppgifter används/behandlas i syfte att delge dig information och kännedom om tjänster som kan angå dig i egenskap av chef/ledare/ansvarig. Nestor har i uppdrag att tillhandahålla dessa tjänster för din organisation, läs mer om Nestors uppdrag >

Personuppgifterna används främst:
– vid utskick av våra nyhetsbrev, gå till GDPR – prenumeranter av nyhetsbrev >
– vid mailutskick av inbjudningar till våra evenemang såsom utbildningar, seminarier, kunskapsdagar och liknande
– till mailutskick med information som rör våra nätverk
– till mailutskick med information om våra rapporter och andra publikationer.
– vid behov av kontakt med dig i någon specifik fråga
– vid kontakt som rör specifika projekt där du deltar, eller kan tänkas ha intresse av att delta i,
– vid kontakt för att kunna utföra andra delar av vårt dagliga arbete
– för administrativ hantering av Nestors aktiviteter som du deltar i.

Förvaring
Dina personuppgifter finns i ett dokument (en lista över chefer/ledare i Nestors ägarorganisationer) på Haninge kommuns server, och i Apsis Newsletter (gällande Apsis, gå till: GDPR  – prenumeranter av Nestors nyhetsbrev >)

Här hämtas dina personuppgifter
Dina personuppgifter hämtas främst fram via:
– din organisations webbplats
– din organisations kontaktcenter eller likande
– via andra källor, huvudsakligen Google, Linkedin eller liknande
– medarbetare på Nestor FoU-center, medarbetare i din eller annan organisation

Utlämning av personuppgifter
– Dina uppgifter kan komma att lämnas till tredje part, men endast om det finns skäl för det inom ramen för det arbete som bedrivs på Nestor FoU-center.
– Mottagare kan vara andra FoU-enheter, andra kommuner, regioner eller myndigheter som arbetar inom verksamhetsområden som har beröringspunkter med vårt.
– Vi lämnar aldrig ut uppgifter i kommersiella syften.

Lagstöd

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. För ytterligare detaljer kontakta oss, se nedan!

Årlig uppdatering och gallring/rensning
Personuppgifterna uppdateras en gång om året då även inaktuella personuppgifter raderas. Nya personuppgifter uppdateras/läggs in löpande under året.

Dina rättigheter

  • Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse hos Nestor FoU-center, adm@nestorfou.se.
  • Du har rätt att få besked om alla personuppgifter om dig som Nestor FoU-center behandlar. Du kan också begära att alla dina uppgifter hos oss raderas.
  • Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket.
  • För eventuella klagomål på personuppgiftshanteringen kan du vända dig till Nestors FoU-chef, Haninge kommuns dataskyddsombud eller Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

 

 

KONTAKT

E-post: adm@nestorfou.se
Tel: 08-777 99 16