Om oss

Vi ägs och arbetar på uppdrag av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö, samt geriatrik och primärvård i Region Stockholm.

Nestor FoU-center…

… är en äldreinriktad forsknings- och utvecklingsenhet. Vårt arbete syftar ytterst till att öka välbefinnande och delaktighet för äldre personer.

Vi stöttar och bidrar till kvalitets- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorg, och hälso- och sjukvård i södra Stockholm, där vi också fungerar som motor för ökad samverkan mellan kommun och region Stockholm. På Nestor bedrivs även forskningsstudier kring vård och omsorg.

Vi arbetar i gränslandet mellan akademisk forskning och praktik inom äldreomsorg, geriatrik och primärvård – samtidigt har vi en fot i varje fält. Dels låter vi vetenskaplig teori och metod skapa grogrund för långsiktiga förbättringar, och dels ser vi till att kunskap och erfarenhet från vård- och omsorgsvärlden tas tillvara och kommer till nytta för verksamhetsutveckling. Vi arbetar nära chefer och medarbetare i äldreomsorg, geriatrik och primärvård. Vi har många kontaktytor till forskarvärlden, myndigheter, organisationer och andra FoU-enheter.

Chefssidan-postitlapp-logga

Lite mer konkret 

– Vi stöttar vård- och omsorgsverksamheter i deras arbete med att införa och få till nya rutiner, arbetssätt, riktlinjer etc. Vi gör utvärderingar, kartläggningar och studier av vård- och omsorgsrelaterade områden, både som grund och komplement för utvecklingsarbeten.

– Vi sprider och förmedlar sådan kunskap vi själva producerar så att den kommer till nytta för enskilda medarbetare och för hela organisationer. Vi sprider på liknande sätt kunskap och rön från forskning och myndigheter. Vi gör även webbutbildningar för att höja kompetensen hos medarbetare i vården och omsorgen.

– Vi driver olika former av mötesforum där chefer och medarbetare lär mer, utbyter erfarenheter och samverkar kring gemensamma frågor. Det sker i nätverksgrupper, på kunskaps- och studiedagar, seminarier, workshops och liknande.