Vi arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det gör vi genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården. Vi ägs av Region Stockholm och tio kommuner i södra Stockholm. (Bilden: Representanter i vårt  seniorråd och Nestors samordnare Helén Lieberman-Ram)

NOTISER

27 februari 2023

Om läkemedel och äldre - fortbildning för sjuksköterskor och undersköterskor

Akademiskt primärvårdscentrum bjuder in till fortbildning om äldre och läkemedel den 16 maj kl. 13.00 – 16.00 och den 19 oktober kl. 13.00-16.00. Vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar på vård- och omsorgsboende,  äldremottagning eller inom hemsjukvården. Läs mer >

20 januari 2023

"DöBra-kortleken" som stöd för samtal om livets slutskede

Forskningsprojektet DöBra har tagit fram ett antal kort som är tänkta att underlätta och stimulera till samtal om döende och död. Kortleken ingår i forskningsarbetet men har även använts av bl.a. vårdpersonal i Stockholms stad. Läs artikel om projektet och kortleken >

17 januari 2023

Digitala föreläsningar för sjuksköterskor, undersköterskor och distriktssköterskor anordnas av Akademiskt primärvårdscentrum

Intresserad av digitala fortbildningar/föreläsningar med aktuella teman för sjuksköterskor, undersköterskor och distriktssköterskor i Region Stockholm som arbetar med och nära äldre patienter i geriatrik, SÄBO och hemsjukvård? Satsningen kallas ”Update geriatrisk omvårdnad” och startar inom kort! Anordnas av Akademiskt primärvårdscentrum i samarbete med geriatriska kliniker, Region Stockholm.  Läs mer >

28 april 2022

Prata biominnen - bildkort från den svenska filmhistorien

Nu finns en box med 30 bildkort ”Biominnen” från den svenska filmhistorien för knappa femhundralappen. Korten är framtagna av Svenskt Demenscentrum i samarbete med Svenska Filminstitutet på önskemål av anhöriga och personal som möter personer med demenssjukdomar. Läs mer och beställ >

17 mars 2022

Allianser och polarisering bland hemtjänstpersonal - läs mer i Äldre i centrums Vetenskapliga supplement

”Allianser och polarisering bland hemtjänstpersonal: en (o)önskad konsekvens av valfrihet och konkurrens inom äldreomsorgen?” – läs denna vetenskapliga studie i tidningen Äldre i Centrums senaste vetenskapliga supplement. Läs mer >

26 januari 2022

Webbutbildning för nyanställd äldreomsorgspersonal - Socialstyrelsen

Visste du att Socialstyrelsen har en kostnadsfri webbaserad introduktionsutbildning för ”nykläckt” personal inom äldreomsorg och funktionshinderområdet? Utbildningen ger grundläggande kunskaper för nyanställda och tar bl.a. upp socialtjänstens uppdrag och regler, äldreomsorgens värdegrund, bemötande och förhållningssätt, samt basala hygienrutiner. Läs mer >