Genomförda förbättringsarbeten

Implementering av LUSEN ”lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” (2018)
I och med att lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUSEN) trädde i kraft under hösten 2018 har Mötesplatserna lagt stort fokus på att under träffarna gemensamt gå igenom den nya utskrivningsprocessen och försöka förstå hur de nya arbetssätten kring utskrivningen ska fungera i praktiken. Vid sidan om dessa diskussioner har Mötesplatserna också initierat ytterligare aktiviteter och arbeten för att stödja implementering av den nya lagen. Läs mer >

Upprätta lokalt anpassad rutin för samordnad individuell plan (SIP)- Haninge och Nynäshamn (2017-2018)
En grupp representanter från äldreomsorg och vårdcentraler i Haninge och Nynäshamns kommuner har tagit fram en rutin som är lokalt anpassad för Haninge och Nynäshamns kommuns arbete med samordnad individuell plan (SIP) för sköra äldre. I arbetet har även ingått att testa de framtagna rutinerna. Nestor har deltagit i arbetet som processtödjare. Läs mer >

Lokalt anpassad rutin för samordnad individuell plan (SIP) – Södertälje & Nykvarn (2016-2018)
Samma typ av arbete som ovan. Läs mer >

Lokalt anpassad rutin för samordnad individuell plan (SIP) – Nacka (2015-2017)
Samma typ av arbete som ovan. Läs mer >

Webcareseminarier för personal från sjukhus,
primärvård och kommun (2016-2017)
Målet med seminarierna är att personal från sjukhus, vårdcentral och kommun ska kunna och vilja använda Webcare på ett optimalt sätt. Deltagarna går igenom alla funktioner i Webcare, arbetar i mindre grupper och jobbar sig igenom alla moment som hör till Webcaredokumentationen. Seminarierna innehåller även grupparbeten och diskussioner kring begrepp, etiska dilemman, patientfall och egna rutiner på hemmaplan kring Webcare. Fem grupper har genomgått seminarierna under 2016 och 2017 (två seminarier per grupp).
Läs mer om projektet >
Läs mer i artikel på Nestors webbplats >

Vårdplanering (VP) i Södertälje (2016-2017)
En arbetsgrupp har tagit fram en lokalt anpassad överenskommelse som tydliggör hur kommun, geriatrik och primärvård kan samverka vid utskrivning av patienter från Södertälje sjukhus. Arbetsgruppen består av representanter från kommun, geriatrik och primärvård i Södertälje kommun. Den lokala överenskommelsen har tagits fram utifrån den länsbaserade: ”Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården”. Läs mer >