Samverkan

Mötesplatser för lokal samverkan
Nestor arbetar för att stötta samverkan mellan landsting och kommun i södra Stockholm. Arbetet formas i fyra lokala grupper ”Mötesplatser för lokal samverkan”.

Ett av Nestors huvuduppdrag är att främja och stärka samverkan mellan region och kommun kring sköra äldre. Samverkansarbetet sker i ett fyra lokalt sammansatta arbetsgrupper, kallade ”Mötesplatser för lokal samverkan”.

Mötesplatser för lokal samverkan – deltagare
Det finns fyra Mötesplatser inom Nestors ägarorganisationer. Varje Mötesplats omfattar representanter för kommun, primärvård och slutenvård. De flesta är chefer eller arbetar på annat sätt med verksamhetsutveckling. Från kommunerna kommer deltagarna från beställar- och utförarsidan och från regionen deltar personer från geriatrik, vårdcentral och rehabverksamhet.

Gemensamt för deltagarna som bjuds in är att de har intresse för samverkan och har mandat att fatta beslut om lokala förbättringsarbeten.

Översikt av Nestors ägarorganisationer uppdelade i fyra lokala Mötesplatser. Klicka på bilden för att få en större version!

Vad händer på Mötesplatserna?
En återkommande punkt på agendan för Mötesplatserna har varit att diskutera och identifiera konkreta problem och glapp i samverkan, både i arbetet nära patienter/kunder och på organisatorisk nivå. I och med att flera aktörer är samlade kring frågorna kan de belysas och processas utifrån från flera perspektiv.

Glapp kan t.ex. uppstå när en äldre person ska skrivas ut från slutenvården och behöver vidare hjälp i hemmet av kommunen och/eller av primärvård. Eller i andra sammanhang där det krävs samverkan mellan kommun, primärvård och slutenvård.

På träffarna har deltagarna gemensamt diskuterat vad problemen kan bero på och beslutat hur de kunde jobba vidare med frågan, genom exempelvis utvecklingsarbeten, kompetensutveckling och informationsinsatser.

Se nedan (eller i vänsterspalt) vilka projekt och aktiviteter som har tagits fram i anslutning till Mötesplatserna fram till pandemins start. Aktuell information om vad som pågår i de olika Mötesplatserna går att läsa på varje Mötesplatssida (vänsterspalt).

Erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning
En viktig funktion hos Mötesplatserna är också utbyte av erfarenheter och att berätta om den egna organisationens uppdrag och verksamhet. Här fångas även upp vad som pågår i omvärlden kring aktuella frågor om samverkan lokalt, regionalt och nationellt.

Klusterorganisation och Nära vård
Region Stockholms klusterorganisation där en utsedd vårdcentral fungerar som geografiskt samordningsansvarig (GSA) har påverkat form och riktning för Mötesplatsernas arbete, likaså arbetet med omställningen till Nära vård.

Nestors roll
Nestor har byggt upp Mötesplatserna och formar innehållet för träffarna tillsammans med deltagarna. Nestor sammankallar, håller ihop och driver arbetet i Mötesplatserna framåt.

Mötesplatserna 2022
Mötesplatserna fortsätter med nätverkande, erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och ökad gemensam förståelse av specifika samverkansutmaningar. Grupperna identifierar och analyserar svårigheter men också möjligheter, och kan landa i konkreta områden som kan arbetas vidare med på hemmaplan. Möjlighet till processtöd i specifika arbeten finns, men behöver beslutas av Nestors styrgrupp. Dialog med klusteransvariga inom regionen och Nära vård-kontakter i kommunerna pågår för att se hur Mötesplatserna bäst kan komplettera övriga samverkansforum.

Publicerat om och utifrån samverkan i Mötesplatserna:

FoU-rapport: ”Mötesplats för lokal och regional samverkan. En FoU-verksamhet som intermediär i en fragmenterad vård och omsorg om äldre” (2018) Författare: Emanuel Åhlfeldt, fil. dr i sociologi och projektledare på Nestor. En utvärdering av Mötesplatserna. Läs FoU-rapporten >

Forskningsartikel: ”Balancing Pragmatism and Sustainability: A Case Study of an Interorganisational Network to Improve Integrated Care for the Elderly” (2021) Författare: Anna Hallberg, Ulrika Winblad och Mio Fredriksson som ingår i en forskargrupp inom Hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet. Publicerad i tidskriften: ”The International Journal of Integrated Care” (IJIC). Läs forskningsartikeln >

FoU-rapport: När samverkan ställs på sin spets. En studie av samverkan och utskrivning av äldre enligt samverkanslagen (LUS) under coronapandemins första våg i södra Stockholms län” (2021) Författare: Emanuel Åhlfeldt, fil. dr i sociologi och Helén Lieberman-Ram, leg. apotekare, båda arbetar på Nestor. Läs FoU-rapporten >

Antologi: ”Perspektiv på samverkan – om utmaningar och möjligheter i välfärdens praktik” (Studentlitteratur 2021) innehåller kapitlet ”Att bygga samverkan i mellanrummen” av Ingeborg Björkman, med. dr i hälso- och sjukvårdsforskning och projektledare på Nestor som beskriver hur Mötesplatsen startade och utvecklades under de fem första åren. Redaktörer för antologin: Åsa Hedberg Rundgren, Charlotte Klinga m.fl.
Beställ antologin (Studentlitteratur) >
Se filmad intervju med Ingeborg Björkman om hennes kapitel i antologin >

Guide: ”Rigga för samverkan – en guide för dig som vill göra skillnad” (2022) av Helén Lieberman-Ram, leg. apotekare och samordnare på Nestor. En guide med tips och råd om hur konkret samverkan mellan olika verksamheter och organisationer kan skapas och bli verklighet. Skriven utifrån erfarenheter av att bedriva samverkansarbete i Nestors Mötesplatser för lokal samverkan. Läs guiden >

Mötesplatserna var för sig: