Samverkan

MÖTESPLATSER FÖR LOKAL SAMVERKAN
Nestor arbetar för att stötta samverkan mellan landsting och kommun i södra Stockholm. Arbetet formas i fyra lokala grupper som vi kallar Mötesplats för lokal samverkan.

Så här gör vi
Ett av Nestors huvuduppdrag är att främja och stärka samverkan mellan landsting och kommun kring sköra äldre. Hur då? Samverkansarbetet skapas och formas i ett antal lokalt sammansatta arbetsgrupper som vi kallar Mötesplatser för lokal samverkan (eller Mötesplatser).

Mötesplatser för lokal samverkan – deltagare
Det finns fyra Mötesplatser inom Nestors ägarorganisationer. I varje Mötesplats finns representanter för kommun, primärvård och slutenvård. De flesta är chefer eller arbetar på annat sätt med verksamhetsutveckling. Från kommunerna kommer deltagarna från beställar- och utförarsidan och från landstinget kommer deltagarna från geriatrik, vårdcentral och rehabverksamhet.

Gemensamt för deltagarna som bjuds in är att de har intresse för samverkan och har mandat att fatta beslut om lokala förbättringsarbeten.

Översikt av Nestors ägarorganisationer uppdelade i fyra lokala Mötesplatser. Klicka på bilden för att få en större version!


Vad görs på Mötesplatserna?
På Mötesplatserna diskuteras och identifieras konkreta problem och glapp i samverkan, både i arbetet nära patienter/kunder och på organisatorisk nivå.

Glapp kan t.ex. uppstå när en äldre person ska skrivas ut från slutenvården och behöver vidare hjälp i hemmet av kommunen och/eller av primärvård. Eller i andra sammanhang där det krävs samverkan mellan kommun, primärvård och slutenvård.

På träffarna diskuterar deltagarna gemensamt vad problemen kan bero på och beslutar tillsammans hur de kan lösas genom konkreta förbättringsarbeten, exempelvis:

utvecklingsarbeten
– kompetensutveckling
– informationsinsatser

Se nedan (eller i vänsterspalt) vilka projekt och aktiviteter som har tagits fram i anslutning till Mötesplatserna. Läs även om andra aktiviteter under varje Mötesplats!

Utbyte av erfarenheter och omvärldsbevakning
En viktig funktion hos Mötesplatserna är även utbyte av erfarenheter och att berätta om den egna organisationens uppdrag och verksamhet. Här fångas även upp vad som pågår i omvärlden kring aktuella frågor om samverkan lokalt, regionalt och nationellt.

Nestor spindeln i nätet
Nestor har byggt upp Mötesplatserna och formar innehållet för träffarna tillsammans med deltagarna. Nestor sammankallar, håller ihop och driver arbetet i Mötesplatserna framåt. 

Utvärdering 
En utvärdering av Mötesplatserna har gjorts i en rapport publicerad hösten 2018. Studien bygger på dokument, lägesrapporter och intervjuer med deltagare från Mötesplatserna. Rapporten beskriver Mötesplatserna, hur dessa påverkar förutsättningarna för en sammanhållen vård och omsorg och vilka resultat som hittills har uppnåtts och vilken roll en FoU-enhet kan ha som sammanhållande aktör. Läs rapporten här >

Fortsatt utveckling
Mötesplatserna har funnits i omkring sex år och vi utvecklar regelbundet innehåll och form för forumen för bästa möjliga nytta för deltagarna och deras hemmaorganisationer. Diskussioner har förts med deltagarna om hur de ser på syfte och mål med Mötesplatserna, vad de vill ha ut av träffarna och vilka faktorer som är viktiga för att det ska ”hända saker” på hemmaplan. Denna fråga har blivit allt viktigare att fördjupa sig i utifrån erfarenheterna från samverkansarbetet under coronapandemin. Den nya klusterorganisationen inom länet (start våren 2021) med en utsedd vårdcentral som geografiskt samordningsansvarig kan också komma att påverka Mötesplatsernas fortsatta innehåll och form. Dialog med klusteransvariga kommer initieras för att se hur Mötesplatserna bäst kan komplettera övriga samverkansforum.

Utvecklingsmedel från Vinnova
En av Mötesplatserna fick hösten 2018 medel från Vinnova för att studera och beskriva hur samverkan sker inom ramen för Mötesplatsen, och för att ytterligare utveckla och stärka arbetssätten hos alla fyra Mötesplatser.

  • En forskargrupp inom Hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet har studerat hur samverkan sker i Mötesplatsen. I en första delstudie samlades data in genom observationer under Mötesplatsträffar samt kompletterande intervjuer med deltagare. I en andra delstudie analyserades minnesanteckningar från Mötesplatsens träffar. Resultaten används för utveckling av alla Mötesplatser.
  • Forskargruppens första delstudie har accepterats för publicering i den vetenskapliga tidskriften ”The International Journal of Integrated Care” (IJIC).
  • Några metoder från innovationsfältet har testats, exempelvis ett reflektionsverktyg kallat MIO-modellen (”Mer Innovation i Offentlig sektor”). En större aktivitet som planerades inom projektet var en workshop för medarbetare med temat att lära känna varandras verksamheter. Workshopen fick dock ställas in p.g.a. Coronapandemin.

I maj 2021 genomfördes ett avslutande Vinnovaseminarium för deltagare från den aktuella Mötesplatsen. Här presenteras resultaten av studierna som forskargruppen i Uppsala gjort. På plats fanns även Leif Denti, innovationsforskare vid Göteborgs universitet, som pratade om samverkan och tillit.

Coronapandemin 2020-2021
Nestor bjöd in till digitala samtal i respektive Mötesplatsgrupp första gången i maj 2020 för att höra hur läget var ute i verksamheterna med fokus på hur samverkan fungerat under den första coronavåren. En enkät, gemensam för alla fyra äldre-FoU:er i Stockholm med generella frågor om samverkan under pandemin och frågor om utskrivningsprocessen från slutenvård skickades ut i juni månad. Resultaten finns presenterade i rapporten ”När samverkan ställs på sin spets”. Vi har fortsatt med Teamsmöten under hösten 2020 och våren 2021 och har  fördjupat diskussionerna kring lärdomarna från samverkansarbetet under våren- i syfte att kunna utveckla samverkan vidare.

Några av de frågor som har diskuterats är nya arbetssätt och rutiner kring samverkan som tagits fram under coronapandemin, och hur lokal samverkan bäst kan organiseras (i kluster, samverkansgrupper etc.). Andra frågor har handlat om hur de äldre har haft det hemma under pandemin och hur verksamheterna kan samverka kring det stöd som de äldre kan behöva. Vi har också haft möjlighet att höra deltagare presentera aktuella arbeten och satsningar inom sina verksamheter som berör samverkan med deras vård-och omsorgsgrannar.

I en av Mötesplatserna är ett samverkansarbete igång kring äldre personer som upplever psykisk ohälsa och ensamhet. Kommunen, vårdcentral och primärvårdsrehab har gemensamt tagit fram en informationsbroschyr med uppgifter om vart man kan vända sig om man känner sig ensam. Läs mer här: Mötesplats för lokal samverkan Botkyrka-Huddinge.

Mötesplatserna var för sig
Här kan du se vilka personer som ingår i grupperna och ta del av  ny information som berör de olika mötesplatserna.