Samverkan

MÖTESPLATSER FÖR LOKAL SAMVERKAN
Nestor arbetar för att stötta samverkan mellan landsting och kommun i södra Stockholm. Arbetet formas i fyra lokala grupper som vi kallar Mötesplats för lokal samverkan.

Så här gör vi
Ett av Nestors huvuduppdrag är att främja och stärka samverkan mellan landsting och kommun kring sköra äldre. Hur då? Samverkansarbetet skapas och formas i ett antal lokalt sammansatta arbetsgrupper som vi kallar Mötesplatser för lokal samverkan (eller Mötesplatser).

Mötesplatser för lokal samverkan – deltagare
Det finns fyra Mötesplatser inom Nestors ägarorganisationer. I varje Mötesplats finns representanter för kommun, primärvård och slutenvård. De flesta är chefer eller arbetar på annat sätt med verksamhetsutveckling. Från kommunerna kommer deltagarna från beställar- och utförarsidan och från landstinget kommer deltagarna från geriatrik, vårdcentral och rehabverksamhet.

Gemensamt för deltagarna som bjuds in är att de har intresse för samverkan och har mandat att fatta beslut om lokala förbättringsarbeten.

Översikt av Nestors ägarorganisationer uppdelade i fyra lokala Mötesplatser. Klicka på bilden för att få en större version!


Vad görs på Mötesplatserna?
På Mötesplatserna diskuteras och identifieras konkreta problem och glapp i samverkan, både i arbetet nära patienter/kunder och på organisatorisk nivå.

Glapp kan t.ex. uppstå när en äldre person ska skrivas ut från slutenvården och behöver vidare hjälp i hemmet av kommunen och/eller av primärvård. Eller i andra sammanhang där det krävs samverkan mellan kommun, primärvård och slutenvård.

På träffarna diskuterar deltagarna gemensamt vad problemen kan bero på och beslutar tillsammans hur de kan lösas genom konkreta förbättringsarbeten, exempelvis:

utvecklingsarbeten
– kompetensutveckling
– informationsinsatser

Se nedan (eller i vänsterspalt) vilka projekt och aktiviteter som har tagits fram i anslutning till Mötesplatserna. Läs även om andra aktiviteter under varje Mötesplats!

Utbyte av erfarenheter och omvärldsbevakning
En viktig funktion hos Mötesplatserna är även utbyte av erfarenheter och att berätta om den egna organisationens uppdrag och verksamhet. Här fångas även upp vad som pågår i omvärlden kring aktuella frågor om samverkan lokalt, regionalt och nationellt.

Nestor spindeln i nätet
Nestor har byggt upp Mötesplatserna och formar innehållet för träffarna tillsammans med deltagarna. Nestor sammankallar, håller ihop och driver arbetet i Mötesplatserna framåt. 

Utvärdering 
En utvärdering av Mötesplatserna har gjorts i en rapport publicerad hösten 2018. Studien bygger på dokument, lägesrapporter och intervjuer med deltagare från Mötesplatserna. Rapporten beskriver Mötesplatserna, hur dessa påverkar förutsättningarna för en sammanhållen vård och omsorg och vilka resultat som hittills har uppnåtts och vilken roll en FoU-enhet kan ha som sammanhållande aktör. Läs rapporten här >

Fortsatt utveckling
Mötesplatserna har funnits i över fem år och vi utvecklar  regelbundet innehåll och form för forumen för bästa möjliga nytta för deltagarna och deras hemmaorganisationer. Diskussioner har förts med deltagarna om hur de ser på syfte och mål med Mötesplatserna, vad de vill ha ut av träffarna och vilka faktorer som är viktiga för att det ska ”hända saker” på hemmaplan. Denna fråga har blivit allt viktigare att fördjupa sig i utifrån erfarenheterna från samverkansarbetet under coronapandemin.

Utvecklingsmedel från Vinnova
En av Mötesplatserna fick hösten 2018 medel från Vinnova för att studera och beskriva hur samverkan sker inom ramen
för Mötesplatsen, och för att ytterligare utveckla och stärka arbetssätten hos alla fyra Mötesplatser.

  • En forskargrupp inom Hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet fick i uppdrag att observera ett antal Mötesplatsträffar. Ett antal kompletterande intervjuer med deltagare gjordes också. Resultaten ligger till grund för utveckling av alla Mötesplatser.
  • Forskargruppens resultat kommer att presenteras i en vetenskaplig artikel.
  • Några metoder från innovationsfältet har testats, exempelvis ett reflektionsverktyg kallat MIO-modellen (Mera Innovation i Offentlig sektor).

Teman
Mötesplatserna har arbetat med följande områden januari 2019 till mars 2020:

LUSEN
Vi har delat erfarenheter och tagit del av goda exempel, lärt mer om utmaningarna och diskuterat avvikelser. Flera workshops har genomförts för personal från geriatrik, primärvård och kommun kring den gemensamma utskrivningsplaneringen, där alla måste ta ansvar för sina delar. Nestor har stöttat planering och genomförande av dessa workshops.

SIP-statistik
Insamling av egen/lokal statistik över antal SIP i samband med utskrivning från slutenvård har prövats i flera av grupperna. Syftet var att få underlag för diskussioner kring det lokala arbetet med SIP, och för att se om det finns anledning att arbeta mer aktivt för att få igång fler SIP.

Psykisk ohälsa hos äldre
Omvärldsbevakning över vad som händer inom detta område har presenterats av Nestor på Mötesplatserna. Öppenvårdspsykiatrin har bjudits in till flera av grupperna. Utifrån resultat från en rapport från äldreFoUerna i Stockholm har förslag på utvecklingsområden tagits fram och diskuterats i Mötesplatserna. Det mest aktuella har handlat om att arbeta vidare med kommunvisa kartläggningar över de gemensamma insatser och stöd som erbjuds äldre som lider av psykisk ohälsa.

Coronapandemin 2020
Nestor bjöd in till digitala samtal i respektive Mötesplatsgrupp i maj 2020 för att höra hur läget är ute i verksamheterna med fokus på hur samverkan fungerat under coronavåren. En enkät, gemensam för alla fyra äldre-FoU:er i Stockholm med generella frågor om samverkan under pandemin och frågor om utskrivningsprocessen från slutenvård skickades ut i juni månad. Resultaten kommer att presenteras senare under hösten. Vi fortsätter med Teamsmöten hösten 2020 och kommer att fördjupa diskussionerna kring lärdomarna från samverkansarbetet under våren- i syfte att kunna utveckla samverkan vidare.

Några av de frågor som har diskuterats är nya arbetssätt och rutiner kring samverkan som har tagits fram under coronapandemin, och hur lokal samverkan bäst kan organiseras (i kluster, samverkansgrupper etc.).

Mötesplatserna var för sig
Här kan du se vilka personer som ingår i grupperna och ta del av  ny information som berör de olika mötesplatserna.