Samverkan

MÖTESPLATSER FÖR LOKAL SAMVERKAN
Nestor arbetar för att stötta samverkan mellan landsting och kommun i södra Stockholm. Arbetet formas i fyra lokala grupper som vi kallar Mötesplats för lokal samverkan.

Så här gör vi
Ett av Nestors huvuduppdrag är att främja och stärka samverkan mellan landsting och kommun kring sköra äldre. Hur då? Samverkansarbetet skapas och formas i ett antal lokalt sammansatta arbetsgrupper som vi kallar Mötesplatser för lokal samverkan (eller Mötesplatser).

Mötesplatser för lokal samverkan – deltagare
Det finns fyra Mötesplatser inom Nestors ägarorganisationer. I varje Mötesplats finns representanter för kommun, primärvård och slutenvård. De flesta är chefer eller arbetar på annat sätt med verksamhetsutveckling. Från kommunerna kommer deltagarna från beställar- och utförarsidan och från landstinget kommer deltagarna från geriatrik, vårdcentral och rehabverksamhet.

Gemensamt för deltagarna som bjuds in är att de har intresse för samverkan och har mandat att fatta beslut om lokala förbättringsarbeten.

Översikt av Nestors ägarorganisationer uppdelade i fyra lokala Mötesplatser. Klicka på bilden för att få en större version!

Vad görs på Mötesplatserna?
En återkommande punkt på agendan för Mötesplatserna, har varit att diskutera och identifiera konkreta problem och glapp i samverkan, både i arbetet nära patienter/kunder och på organisatorisk nivå. Sådana diskussioner har dock inte kunnat föras under de senaste två åren då mycket utvecklingsarbete avstannade på grund av pandemin. Vi räknar med att kunna ta upp dem igen under 2022.

Glapp kan t.ex. uppstå när en äldre person ska skrivas ut från slutenvården och behöver vidare hjälp i hemmet av kommunen och/eller av primärvård. Eller i andra sammanhang där det krävs samverkan mellan kommun, primärvård och slutenvård.

På träffarna har deltagarna gemensamt diskuterat vad problemen kan bero på och beslutat hur de kunde jobba vidare med frågan, genom exempelvis:

utvecklingsarbeten
– kompetensutveckling
– informationsinsatser

Se nedan (eller i vänsterspalt) vilka projekt och aktiviteter som har tagits fram i anslutning till Mötesplatserna fram till pandemins start . Läs även om andra aktiviteter under varje Mötesplats! Dessa sidor är under revidering och inte helt aktuella.

Utbyte av erfarenheter och omvärldsbevakning
En viktig funktion hos Mötesplatserna är även utbyte av erfarenheter och att berätta om den egna organisationens uppdrag och verksamhet. Här fångas även upp vad som pågår i omvärlden kring aktuella frågor om samverkan lokalt, regionalt och nationellt.

Nestor spindeln i nätet
Nestor har byggt upp Mötesplatserna och formar innehållet för träffarna tillsammans med deltagarna. Nestor sammankallar, håller ihop och driver arbetet i Mötesplatserna framåt.

Utveckling av Mötesplatserna
Mötesplatserna har funnits sedan 2015 och vi bjuder in till möten två gånger per termin. Vi utvecklar regelbundet innehåll och form för forumen för bästa möjliga nytta för deltagarna och deras hemmaorganisationer. Genom åren har diskussioner förts med deltagarna om hur de ser på syfte och mål med Mötesplatserna, vad de vill ha ut av träffarna och vilka faktorer som är viktiga för att det ska ”hända saker” på hemmaplan. Denna fråga har blivit allt viktigare att fördjupa sig i utifrån erfarenheterna från samverkansarbetet under coronapandemin. Även den nya klusterorganisationen inom regionen som finns sedan våren 2021 där en utsedd vårdcentral är geografiskt samordningsansvarig kan komma att påverka Mötesplatsernas fortsatta innehåll och form.

En av Mötesplatserna fick hösten 2018 medel från Vinnova för att studera och beskriva hur samverkan sker inom ramen för Mötesplatsen, och för att ytterligare utveckla och stärka arbetssättet . En del av medlen användes till ett samarbete med en forskargrupp i Hälso- sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet. Det har hittills resulterat i en vetenskaplig studie om Mötesplatsen, se nedan under ”Dokumenterat om Mötesplatserna”. I Mötesplatsen testades också ett reflektionsverktyg kallat MIO-modellen (”Mer Innovation i Offentlig sektor”) och en större aktivitet i form av en workshop planerades för medarbetare med temat att lära känna varandras verksamheter. Den fick dock ställas in p.g.a. Coronapandemin.

Som avslutning i maj 2021 genomfördes ett Vinnovaseminarium för deltagare från den aktuella Mötesplatsen. Här presenterades resultaten av studierna som forskargruppen i Uppsala har gjort. På plats fanns även Leif Denti, innovationsforskare vid Göteborgs universitet, som talade om samverkan och tillit.

Coronapandemin 2020-2021
Nestor har hållit igång Mötesplatserna under hela pandemin, via digitala möten. Fokus på mötena under pandemin har varit att diskutera lärdomar från samverkansarbetet – i syfte att kunna utveckla samverkan vidare.

Några av de frågor som har lyfts upp är nya arbetssätt och rutiner kring samverkan vid utskrivning från slutenvård som skapades under coronapandemin, och hur lokal samverkan bäst kan organiseras (i kluster, samverkansgrupper etc.). Andra frågor har handlat om hur de äldre har haft det hemma under pandemin och hur verksamheterna kan samverka kring det stöd som de äldre kan behöva. Vi har också haft möjlighet att höra deltagare presentera aktuella arbeten och satsningar inom sina verksamheter som berör samverkan med deras vård-och omsorgsgrannar.

I en av Mötesplatserna har ett samverkansarbete genomförts kring seniorer som upplever psykisk ohälsa och ensamhet. Kommunen, vårdcentral och primärvårdsrehab har gemensamt tagit fram en informationsbroschyr med uppgifter om vart man kan vända sig om man känner sig ensam.

Mötesplatserna 2022
Mötesplatserna fortsätter träffas och håller fast vid nätverkande, erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning, och ökad gemensam förståelse av specifika samverkansutmaningar. Grupperna identifierar och analyserar svårigheter men också möjligheter, och kan landa i konkreta områden som arbetas med i de mer lokala samverkansgrupperna som är under uppbyggnad. Nestor kommer inte i lika hög grad som tidigare vara drivande i konkreta utvecklingsarbeten. Möjlighet till processtöd finns dock, men behöver beslutas av Nestors styrgrupp. Dialog med klusteransvariga inom regionen och Nära vård-kontakter i kommunerna pågår för att se hur Mötesplatserna bäst kan komplettera övriga samverkansforum.

Dokumenterat om Mötesplatserna

Utvärdering 
En utvärdering av Mötesplatserna har gjorts i en rapport publicerad hösten 2018. Studien bygger på dokument, lägesrapporter och intervjuer med deltagare från Mötesplatserna. Rapporten beskriver Mötesplatserna, hur dessa påverkar förutsättningarna för en sammanhållen vård och omsorg och vilka resultat som hittills har uppnåtts och vilken roll en FoU-enhet kan ha som sammanhållande aktör.

Enkät om samverkan
En enkät, gemensam för alla fyra äldre-FoU:er i Stockholm med generella frågor om samverkan under pandemin och frågor om utskrivningsprocessen från slutenvård skickades ut i juni 2020.

Forskningsartikel om Mötesplatsen
En forskargrupp inom Hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet har studerat hur samverkan sker i Mötesplatsen. I en första delstudie samlades data in genom observationer under Mötesplatsträffar samt kompletterande intervjuer med deltagare. Studien handlar om hur Mötesplatsen balanserar ett fokus på att starta projektarbeten mot ett fokus på relationsbyggande samt om ledarskapet i Mötesplatsen. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften ”The International Journal of Integrated Care” (IJIC).

Kapitel i antologi ”Att bygga samverkan i mellanrummen”
I början av 2022 publicerades en ny antologi om samverkan ” ”Perspektiv på samverkan – om utmaningar och möjligheter i välfärdens praktik”. Redaktörer är Åsa Hedberg Rundgren, Charlotte Klinga, Mikael Löfström, Linda Mossberg. Ett av kapitlen handlar om Mötesplatsen, hur den startade och utvecklades under de fem första åren. I kapitlet beskrivs också viktiga komponenter i samverkansarbetet utifrån projektledarnas erfarenheter.

Mötesplatserna var för sig
Här kan du se vilka personer som ingår i grupperna och ta del av  ny information som berör de olika mötesplatserna.