Avhandling om hållbart utvecklingsarbete

Emanuel Åhlfeldt, fil. dr i sociologi och projektledare på Nestor, har skrivit en avhandling om ”Hållbart utvecklingsarbete inom vården och omsorgen om äldre – Organisatoriska och institutionella perspektiv på utvecklingsprojekt”.

Avhandlingens utgångspunkt
Idag är projekt vanligt förekommande, inte minst inom vård och omsorg. Samtidigt finns en kritik att projekt sällan ger långsiktigt hållbara effekter. Kritiken märks bland chefer och medarbetare, men den finns också i forskningen, där en lång rad studier visar att resultat från utvecklingsprojekt i liten utsträckning implementeras i organisationer och bidrar till utveckling och lärande. Denna problematik är utgångspunkt för detta avhandlingsarbete.

Syfte
Syftet är att förstå och förklara hur resultat från temporära utvecklingsprojekt kan integreras i offentliga organisationer och bidra till långsiktiga effekter, som har ett värde för brukarna, organisationen, de anställda och samhället.

Metod
Den så kallade stimulansmedelssatsningen (2006-2012) inom svensk äldrevård och äldreomsorg är ingång till de organisationer och projekt som studeras. Studierna görs med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Den kvalitativa delen består av intervjustudier av fyra utvecklingsprojekt, där informanterna finns på alla organisatoriska nivåer, från vård- och omsorgspersonal, första linjens chefer, projektledare och styrgruppsmedlemmar till förvaltningschefer, lokala politiker och ansvariga på Socialstyrelsen. Den kvantitativa delen är en enkätstudie och inkluderar 348 respondenter från lika många projekt. Enkätstudien syftar bland annat till att testa idéer och hypoteser som vuxit fram ur fallstudierna för att därigenom nå större generaliserbarhet.

Samarbete mellan Nestor och Linköpings universitet
Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Nestor FoU-center och Linköpings universitet, Helix VINN Excellence Centre och Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Avdelningen för pedagogik och sociologi (APS).

Disputationen ägde rum i oktober 2017.

Frågor om avhandlingen?

Kontakt

Emanuel Åhlfeldt, doktorand i sociologi, Nestor FoU-center/Linköpings universitet, emanuel.ahlfeldt@nestorfou.se, 076-115 99 14