Tematräff om specifik rehabilitering inom äldreomsorg och äldrevård

Tematräff för fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom Nestor FoU-centers ägarorganisationer den 20 februari 2014.

Vid den här teamträffen i februari 2014 kom sjukgymnaster och arbetsterapeuter från äldreomsorg, primärvård och geriatrik. Tematräffen inleddes med en dialog om vilka förutsättningar som finns för att ta emot fysioterapi- och arbetsterapistudenter, som Eva Lindqvist från Karolinska institutet höll i.

Temat för träffen var specifik rehabilitering och deltagarna hade inför träffen skickat in förslag på ämnesområden att diskutera. Av de 14 förslag som skickats in utbyttes erfarenheter kring hur specifik rehabilitering och hjälp till egenvård genomfördes. Målen för insatserna var bland annat att den äldre personen ska bibehålla och förbättra sina ADL-förmågor samt minska sin risk att falla och drabbas av fallskador. Deltagarna beskrev gruppträningar inom geriatrik, primärvård och äldreomsorg för specifika målgrupper där förbättringar sågs för bland annat balans, styrka och ADL-förmågor. Specifika program och bedömningsinstrument användes för att individanpassa och utvärdera rehabiliteringen. Diskussion fördes om möjligheterna för samverkan mellan olika yrkesgrupper utifrån den enskildes önskemål och behov.

Karin Högstedt från Nestor FoU-center tipsade om att titta på den egna statistiken från Senior alert för vilka åtgärder som används för att minska den enskildes fallrisk.