9 november 2015

ÄBIC – ett nytt arbetssätt på väg in i Järfälla

På tre år ska Järfälla kommun införa ÄBIC, äldres behov i centrum. Det är ett arbetssätt och metod som går ut på att de äldres behov ska styra äldreomsorgens insatser, istället för tvärtom. ÄBIC genomsyrar arbetet både för handläggarna på beställarsidan och utförandesidans särskilda boenden och hemtjänst.

JennyJarfJarfallaI Järfälla kommun i Stockholms nordvästra del har Jenny Järf, utredare på avdelningen för lednings och verksamhetsstöd, fått i uppdrag att under tre års tid vara projektledare för införandet av det nya arbetssättet ”Äldres behov i centrum”, ÄBIC.

Socialstyrelsen rekommenderar
Det var 2014 som Socialstyrelsen gick ut med rekommendationer till Sveriges kommuner att införa ÄBIC i äldreomsorgen – en modell och ett arbetssätt som ska användas av både handläggare och utförare, som ska löpa som en röd tråd genom handläggning, genomförande och uppföljning utifrån ett nationellt fackspråk. Tanken är att det är den äldres behov som ska styra dennes insatser, istället för att färdiga insatser ska styra den äldres liv. Det finns inget tvång för enskilda kommuner att införa ÄBIC, men målet är att hälften av Sveriges kommuner ska börja använda arbetssättet under 2015.

Jenny Järf kommer att leda och fördela arbetet vid införandet av ÄBIC. Det innebär bland annat att utse arbetsgrupper, utveckla och att driva på alla delar i ÄBIC-maskineriet.

– En av våra biståndshandläggare är anställd på halvtid för att också arbeta med införandet av ÄBIC. Hon kommer att finnas nära verksamheten och se vad som fungerar i det vardagliga arbetet. Hon är en viktig resurs för att införandet ska bli så bra som möjligt.

Tillsammans med kollegan tar Jenny fram de olika manualer och lathundar som ska underlätta handläggarnas arbete vid övergången till det nya arbetssättet.

Införandet av ÄBIC innebär att alla biståndshandläggare, personal på alla särskilda boenden, korttidsboenden och hemtjänstföretag ska läras in i det nya arbetssättet och modellen ÄBIC, äldres behov i centrum. Tillsammans med en systemförvaltare har planering skett kring ett nytt IT-stöd anpassat efter ÄBIC-modellen. Så småningom ska en testgrupp prova IT-stödet.

Processledarkurs
Jenny påbörjade sitt uppdrag förra hösten med att gå en kurs för processledare som ges av Socialstyrelsen.

– I anslutning till processledarutbildningen gjorde vi ett studiebesök i Lund som ligger lite före. De berättade om sin projektplan och sina utmaningar. Vi har också besökt Skellefteå kommun nyligen, där de rekommenderade oss att ha en arbetsgrupp för biståndshandläggarna, och det kommer vi att skapa. Det är bra att haka på föregångarna och se hur de gjort.

Vad händer nu och framöver?

– Jag har börjat utbilda våra biståndshandläggare den här hösten. Vi träffas var 14:e dag fram till och med februari 2016. Vi kommer att gå igenom alla delar i ÄBIC-modellen, diskutera fallbeskrivningar och planera för hur vi ska gå framåt i arbetet. Den stora förändringen är att ändra tankesätt, att tänka behovsinriktat i hela utredningsprocessen.

– Biståndshandläggarna kommer också att bjudas in till en heldag för att diskutera och öva på att formulera individuella mål som är en central del i ÄBIC-modellen. Jag tror att det är jätteviktigt att de får öva sig praktiskt.

Testgrupp
En testgrupp på fyra handläggare kommer att pröva det nya datorprogram som snart ska installeras i nuvarande IT-system, Pro Capita. Programmet är en förutsättning för att kunna arbeta mer strukturerat och systematiskt såsom det nya arbetssättet förutsätter. Testgruppen ska även prova ut olika sorter manualer och verktyg.

Våren 2016 när Jenny är klar med biståndshandläggarna står chefer och personal från särskilda boenden och korttidsboenden på tur. De kommer till en början att bjudas in till olika former av dialog- och informationsmöten för att de ska veta vad som händer på myndighetssidan och vad som kommer att påverka deras arbete.

Vissa utbildningsinsatser kommer att ges, men i mindre utsträckning än för handläggarna. Sedan är det dags för Järfällas 15 till 20 privata hemtjänstutförare. Jenny säger:

– Kraven på dokumentation och uppföljning kommer att öka för personalen ute på boendena och i hemtjänsten. Vi ska försöka hitta en lagom nivå till en början. Utvecklingen får ske stegvis.

Personalen ska också arbeta för att de äldre ska blir mer delaktiga i stödet och hjälpen som ges. De kommer behöva arbeta mer med delmål för att de mål, som är uppsatta i beställningen av hjälp och stöd, skall kunna uppnås.

När du har slutfört ditt uppdrag, hur kommer ÄBIC-arbetet att hållas igång i Järfälla?

– Vi tänker oss att vi ska plocka nyckelpersoner, kanske samordnare eller dokumentationsansvariga, som visar ett särskilt intresse för ÄBIC, som kan leda sina kollegor. Allt är inte klart kring detta ännu, vi kommer successivt arbeta fram metoder för hur ÄBIC ska hållas levande, och titta på hur andra kommuner gör.

Nätverk för processledare
Jenny Järf deltar i ett nätverk för personer som har gått Socialstyrelsens processledarutbildning. Här träffar hon andra processledare inom ÄBIC från norra och södra sidan av Stockholms län. Deras första träff var i höstas på Nestor FoU-center. Tanken är att deltagarna ska utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar och problem.

Läs mer om ÄBIC (Socialstyrelsens webbplats) >