10 november 2011

Äldres samlevnad, fritid och läkemedelsanvändning


120 personer deltog för att lyssna på föredrag om äldres fritid, samlevnad och läkemedelsanvändning. Bodil Jönsson, professor emerita och författare, och Görhan Hellström, estradör i arbetslivet, satte guldkant på Nestordagen som i år hade ambitionen att utmana fördomar och myter om äldre.

Ett säkert tecken på att man har nått medelåldern är när folk börjar säga att du är pigg för din ålder. Det sade Görhan Hellström, som kallar sig estradör i arbetslivet, när han drev med svensk åldersfixering och vår oro för att bli äldre. Han drog ner många skratt och igenkännande leenden. Bodil Jönsson, professor emerita och författare, talade även hon om människor och ålderrelaterade fenomen. Att man uppmärksammar äldres försämrade minnen i stället för att ta fasta på deras kunskap och helhetsperspektiv som följer av ett långt liv och stor livserfarenhet.
– När jag tänker på en 75-åring brukar jag att tänka på en 75-åring i min mammas generation. Men en 75-åring i dag är medicinskt mer likvärdig med förra generationens 65-åring än med dess 75-åring. sade Bodil Jönsson.
Men oavsett detta kan det kännas svårt att bli äldre. Hon visar upp ett visitkort där det står: ”namn saknas, adress saknas, pengar saknas, inga bekymmer …bara trött”.
– Man blir identitetslös, man går från att vara en som man kan räkna med till att bli noll. Då är det lätt att känna sig kränkt.
Helena Viberg, socionom och projektledare på Nestor, talade om äldre personers fritid, det vill säga all tid. Hur är utbudet av aktiviteter för dem? Friska äldre som bor kvar i ordinärt boende fortsätter att aktivera sig med ungefär samma saker som före pensionen. Äldre som bor på särskilt boende fortsätter inte i samma grad med de aktiviteter de tidigare utfört. De erbjuds ofta en viss typ av aktiviteter, exempelvis högläsning och sång.
– Beror detta på våra föreställningar om äldres intressen eller är det så att de äldre ändrar sina intressen när de flyttar in på ett boende?, frågade Helena Viberg.
– Jag tänker att det kanske skulle handla mindre om att skapa aktiviteter för äldre och mer om att skapa förutsättningar för människor att fortsätta vara delaktiga i olika typer av aktiviteter, även när de fysiska förutsättningarna förändras, oavsett ålder.
Sune Petersson, apotekare och projektledare på Nestor, berättade om Vera 79 år som uppvisar en rad tecken på fysisk och psykisk svaghet och har risk för att få stroke. Vid en närmare kontroll över vad hon äter för mediciner ser man att hon äter upp till 32 tabletter dagligen. Bland annat sobril 10 mg tre gånger om dagen. Efter en grundlig genomgång av Veras lista där man rensat upp bland doserna och medicinerna blir hennes tillstånd betydligt bättre.
– Vad var det som gått fel här? undrade Sune Peterson.
Jo, att en korrekt läkemedelsbehandling kräver att man vet hur den äldre mår genom att fråga denne eller en närstående. Man måste följa upp behandlingen och omvärdera den om den inte stämmer. Och se till att rätt doser används med hänsyn till stigande ålder och ökad känslighet.
Att detta sällan görs när det gäller äldre personer är ett exempel på ålderism, sade Sune Petersson.
– Vi måste hitta ett sätt så att det blir individens behov som styr, medicineringen måste anpassas efter dem!
Ämnet samlevnad bland äldre är ganska ovanligt inom forskningen. Palle Storm berättade om sin studie i ämnet, i vilken en handfull äldre män och kvinnor kommer till tals. En av dem hoppas och tror att äldres samlevnad blir mer uppmärksammat och accepterat i yngres ögon än tidigare. En annan av de intervjuade säger att tystnaden kring ämnet äldre och samlevnad skapas bland äldre själva. Sexualitet och fysisk kärlek, hur viktig är den egentligen för äldre? ”Den fysiska kärleken är väl inte längre lika påträngande, eller påtaglig kanske det heter. Nu handlar det om samspelet, att titta på varandra. Det enda som sker dagligen i form av sex är väl godnattpussen.”, säger en av de intervjuade männen. En av kvinnorna tror att män söker nya partners mer av sexuella skäl, medan hon själv tror att kvinnor är ute efter vänskap. Palle Storm avrundar sin föreläsning med orden:
– Vi betraktar män och kvinnor på så olika sätt. Jag tror därför att vi måste studera samlevnad ur ett könsperspektiv.