25 augusti 2014

Arbetet med kvalitetsregister ökar på Nestor

I höst tar ytterligare tre nationella kvalitetsregister, som ingår i den nationella satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre”, plats på Nestor. Det är BPSD-registret, SveDem och Svenska palliativregistret. Tidigare har Nestor arbetat med förbättringsarbete inom Senior alert, där vi har vänt oss till särskilda boenden i Stockholms södra länsdel.

Arbetet med att implementera alla de fyra kvalitetsregistren i södra Storstockholm innebär för Nestors del att förbättringsarbetet med stöd av kvalitetsregistren nu även inriktas mot andra verksamheter inom Nestors ägarorganisationer. Nestor kommer exempelvis att anordna BPSD-registrets administratörsutbildning för team på demensenheter på särskilda boenden på Södertörn. Utbildningen kommer att ges i kommuner som saknar certifierade utbildare.

Den nationella satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre” avslutas i årsskiftet 2014/2015 och det är mot bakgrund av detta som förbättringsarbetena inom kvalitetsregistren övergår i Nestors regi. Liknande sker även på de andra äldre-FoU:erna i Stockholms län: Äldrecentrum, FoU.nu och Seniorium.

Kort om registren:
BPSD-registret: Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom. I detta arbete ingår bland annat observation av BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens), vilket görs med hjälp av en skattningsskala.

Senior alert: Vård- och omsorgspersonal registrerar risk fall, undernäring, trycksår och ohälsa i mun samt blåsdysfunktion/inkontinens hos patienter och brukare som är 65+. Utifrån det kan sjukvård och äldreomsorg förebygga risker, skapa åtgärdsplaner och utveckla nya arbetssätt.

SveDem: Syftet är att samla in data om personer med demenssjukdom för att kunna förbättra och utveckla vården av demenssjuka i Sverige. Målet är skapa ett rikstäckande verktyg för likvärdig och bästa behandling av personer med demenssjukdom.

Svenska Palliativregistret: Syftet med insamlad data är att avspegla centrala områden i det som kan kallas god palliativ vård i livets slutskede och som lyfts fram i Döden angår oss alla. Värdig vård vid livets slut (SOU 2001:6). Målet datainsamlingen och dataanalysen är att identifiera brister som finns i vården i livets slutskede och därigenom skapa ett positivt förändringstryck på beslutsfattare samt initiera ett kontinuerligt lärande och ständigt förbättringsarbete hos landets vårdgivare, till gagn för människor i livets slutskede.