8 december 2011

En späckad heldag för chefer

Så blev det till slut december och tid för Nestors allra första Chefsdag. Moderator Lisa Andersson vägledde med humor och värme den sextiohövdade publiken bland föredrag och panelsamtal om samverkan, demens, hälsa, kost, psykisk ohälsa och läkemedel.
– Jag är en dröm för hälso- och sjukvårdssystemet, säger Anders Nordlund, projektledare på Nestor FoU-center och en av föreläsarna på Chefsdagen.
– Ett av mina senaste läkarbesök tog 15 minuter, mitt ärende skrevs in i journalen och jag kunde gå hem och ta min medicin på egen hand.
Är man äldre, bor på särskilt boende, har en komplicerad sjukdomsbild och inte kan ta sin medicin på grund någon fysisk eller psykisk orsak är situationen betydligt knepigare. Man bollas fram och tillbaka mellan socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens tjänster, Därmed hamnar också mellan deras respektive lagar och regelverk. Det är bland annat här som bristen på samarbete mellan landsting och kommun blir tydlig. Men vad krävs för att samverkan mellan vård och omsorg ska fungera?
– För att vi ska kunna samverka över gränserna krävs en bra grundstruktur. Utan struktur blir det ett snackande och diskuterande efter eget huvud.
Den struktur som Anders Nordlund syftar på är de lagar och föreskrifter som styr äldreomsorgen respektive sjukvården, det vill säga socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Om man inom äldreomsorgen inte känner till hälso- och sjukvårdslagen och vice versa går det inte att samarbeta på ett bra sätt. Självklart är det svårt för båda parter att sätta sig in i varandras lagar, men det är nödvändigt betonar Anders Nordlund.
En av chefsdagens paneldeltagare Susanne Sjöberg, enhetschef i Tyresö kommun, vill inte se en motsättning mellan vård och omsorg.
– Vi kan inte fortsätta att jobba i dessa stuprör. Det som krävs är bättre teamarbete och att man höjer sig över den här uppdelningen mellan landsting och kommun. Hossein Abednazari, paneldeltagare och verksamhetschef vid Nynäshamns geriatrik, säger att samverkan mellan landsting och kommun tar mycket tid av det patientarbete som ska genomföras. Han förespråkar en gemensam huvudman som sköter vård och omsorg om äldre människor.

Demens
– Förr var det vanligt att demenssjuka personer ansågs som tokiga och inte talbara, i dag vet vi att de i allra högsta grad går att tala med. Men det krävs hög kompetens hos omsorgspersonal att kommunicera och samtala med dem på ett meningsfullt sätt. Det säger Wallis Jansson, projektledare på Nestor, i sitt föredrag om demens.
– Det är den svåraste uppgiften för personalen, för att den måste höra vad som inte sägs och se det som inte syns. Personalen måste ha kunskap om dessa människors ”årsringar”, deras levnadsberättelse. Hela hjärnan är inte skadad, minnen finns bevarade och det gäller att hitta dessa ”minnesöar”, som jag kallar dem.
Att vara ordinerad ett stort antal mediciner är inte ovanligt bland äldre. Och att det saknas professionell överblick över vilka läkemedel som en och samma person tar är inte heller ovanligt. Det kan i värsta fall leda till hälsorisker. Sune Pettersson, projektledare vid Nestor, är apotekare med uppdrag att se över läkemedelsanvändning hos äldre, säger:
– Det är patientens välmående som ska styra läkemedelsbehandlingen.
Men trots att läkarna gör precis som de ska så kommer patientens välmående i andra hand.
– Patientens välmående försvinner bland alla regler och rekommendationer. Patienten blir inte primär, utan sekundär.

Psykisk ohälsa
Vid 65 års ålder lyfts personer med psykisk ohälsa bort från landstingsvården över till kommunens äldreomsorg. Denna grupp hamnar dessutom i kläm när offentlig budget skärs ner. I Södertälje har vi ingen beredskap för att ta hand om denna grupp. Det säger Magnus Johansson, äldreomsorgschef, Södertälje kommun, när panelen diskuterar ämnet äldre med psykisk ohälsa. Han fortsätter:
– I vår dagverksamhet för arabisktalande personer med demens, märker vi att många inte har demenssjukdom utan istället lider av psykiska problem som kommer av svåra upplevelser från deras hemländer.

Ytterligare ämnen som togs upp på Chefsdagen var kost och fysisk aktivitet. Bland annat uppmanades kommuner och landsting att se över sina brukares och patienters matsituationer. Och även hur man organiserar den verksamhet som utför och ansvarar för kost och näringsfrågor.
Paneldeltagare Johanna Sopo, MAS i Huddinge kommun, vill slå ett slag för kommunala dietister.
– Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp om kostfrågan och att ha en tydlig ansvarsfördelning mellan chef, MAS, dietiskt och vårdpersonal. En annan viktig diskussion är personalens utbildning kring matlagning, konsistens, kostval och näringsberäkning.

Chefsdagens panel: Hossein Abednazari, verksamhetschef vid Nynäshamns geriatrik; Gunilla Ekestam Zweig, geriatriker vid Handens vårdcentral; Magnus Johansson, Äldreomsorgschef, Södertälje kommun; Susanne Sjöberg, enhetschef, Tyresö kommun, Johanna Sopo, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Huddinge kommun.

Föreläsare: Anders Nordlund: Samverkan mellan huvudmän; Wallis Jansson: När hjärnan sviktar; Karin Högstedt & Jasmin Matinzadeh: Kost och rörelse; Kerstin Marthinsen: Äldre med psykisk ohälsa; Sune Pettersson: Må bra – med eller utan läkemedel.

Moderator: Lisa Andersson, leg. sjukgymnast, handledare, föreläsare och författare.