28 november 2013

Etiska dilemman i vardagsarbetet

På höstens sista tematräff diskuterades erfarenheter och verktyg kring etiska dilemman i geriatrik och äldreomsorg.

Detta var höstens sista tematräff, den 19 november 2013, för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Vi diskuterade etiska dilemman inom geriatrik och äldreomsorg, där vi utgick från våra egna erfarenheter. Vi breddade våra perspektiv med frågor om bakgrundsfaktorer, möjliga syften för inblandade personer och möjliga effekter av olika ageranden. Att förhålla sig till ett etiskt dilemma innebär att noggrant avväga fördelar och nackdelar.

Vi kom bland annat fram till följande:
– Att det är viktigt att ta del av den enskildes tidigare levnadshistoria och ge stöd genom information. Det är också viktigt att skapa trygga relationer för att personen ska kunna ”ta in” sin situation.
– Att anhöriga bör få återkommande stöd till att acceptera den enskildes val och behov.
– Att yrkesgrupper som samarbetar internt och externt behöver skapa en gemensam förståelse för den enskilde, för att bäst kunna stötta vid eventuella dilemman.

Vi diskuterade även några olika ”verktyg”, exempelvis:
– Värdegrund
– Etiska grundprinciper
– Teamets funktioner
– Reflektionsfrågor
– Triosamtal, empowerment och motiverande samtal.

Nestors projektledare, Karin Högstedt, tipsade om Nestors webbutbildning ”Våga fråga – våga se!” samt ”NestorSvarar”, som är en handledningstjänst kring problem i situationer som kan uppkomma i mötet med äldre som lider av psykisk ohälsa.

Vårens nätverksträffar för sjukgymnaster och arbetsterapeuter
– Torsdag 20 februari 2014
– Onsdag 14 maj 2014
Vi kommer att ta upp frågor kring yrkesspecifika insatser och miljö för aktivitet.