3 februari 2010

Tematräff om fallprevention 2010

Nätverket för sjukgymnaster och arbetsterapeuter

Tisdagen den 2 februari 2010 träffades ett tjugotal arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom privat och kommunal äldreomsorg i Nestor FoU-centers ägarkommuner för att diskutera arbetet med fallriskbedömningar, fallprevention och fallrapportering. Karin Högstedt från Nestor inledde med att presentera bakgrunden till träffen, och det nätverk av sjukgymnaster och arbetsterapeuter som bildats utifrån arbetet med studiecirklarna om Rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt. Därefter satte diskussionerna igång.

Deltagarna delade in sig i smågrupper utifrån vilken typ av verksamhet man arbetade inom: korttidsboende, demensboende, palliativ vård. I grupperna utbytte sedan deltagarna erfarenheter från sina respektive arbetsplatser. Karin hade förberett ett antal frågor att ha som grund i gruppdiskussionerna:

  • Hur ser sjukgymnasters och arbetsterapeuters fallpreventiva arbete ut?
  • Vilka bedömningsinstrument används i detta arbete?
  • Vad behöver framkomma vid en fallriskbedömning?
  • Vad behöver framkomma vid en fallrapportering för att motverka nya fall?
  • Minskar fallpreventionsinsatserna antalet fall?
  • Sker fallriskmöten, i så fall hur?
  • Vilka delar av fallriskerna kan påverkas av arbetsterapeuter och sjukgymnaster?
  • Behöver någon förändring ske från hur man arbetar idag?

Diskussionerna kom igång snabbt, och det verkade som om deltagarna hade en hel del att tala med varandra om.

I den efterföljande storgruppsdiskussionen gick vi igenom vad som sagts i smågrupperna. Vad som framkom var att det finns skillnader mellan arbetsplatser när det gäller preventiv fallriskbedömning, uppföljning av fallrapporter och användande av yrkesspecifika instrument. Gemensamt var att man på enheterna hade ett nära samarbete med omvårdnadspersonal för att motverka nya fall.

En diskussion fördes om Nestors instrument för fallriskbedömning som av de flesta ansågs som ett bra och heltäckande instrument. Nackdelen med instrumentet, tyckte många, är att det är väldigt omfattande och att det tar mycket tid att genomföra en fallriskbedömning om man ska följa det. Under diskussionen menade flera av deltagarna att man inte behöver gå igenom alla punkter i instrumentet vid varje bedömning, istället kan man välja ut de delar som är relevanta i det specifika fallet.

Andra områden som diskuterades var Downton fallrisk index; höftskyddsbyxor; vad händer med fallrapproterna efter de skrivits; vikten av att få med medicinsk- och omvårdnadspersonal i arbetet med fallriskprevention. När det gäller den sista punkten tyckte någon att detta kanske är nästa sak som bör ses över i arbetet med fallriskprevention.

Träffen avslutades med att Karin informerade om nästa tematräff som kommer att äga rum onsdagen den 4 april. Temat för denna träff är yrsel.

Tematräffen är en del av nätverket för sjukgymnaster och arbetsterapeuter som är verksamma inom Nestors ägarorganisationer.