28 oktober 2012

Konsten att leda i förändring


– Chefen är viktig, utan chefen går utvecklingen åt random, som mögel som sprider sig åt vilken håll som helst.
Det säger Lisa Andersson, föreläsare och författare, som på Chefsdagen talade om ledarskap i förändring. Och om hur lätt det är för chefer och andra att hamna på ”reptilstadiet” som orsakas av stress och press.
– Människor förlorar kreativitet och kraft. No input, no output. Man vill fly, fäkta, trolla bort sig själv. I det här tillståndet sker ingen inlärning. När vi hamnar här är det dags att tänka till, säger Lisa Andersson.
– Håll dig och din personal långtidsfrisk: skapa rotation, pryodagar, studiedagar, låt folk rotera för att få nya intryck. Undvik reptiler. Är personalens motivation lustdriven eller ångestdriven? Fundera över vad syftet med personalmöten och APT:n egentligen är, vem är det som talar mest? Är det jag som är chef? Är det bra? Tänk på att möten måste ha en ordförande och skapa nätverk som är inspirerande.

Samverkan var ett annat av Chefsdagens huvudspår. Något som efterfrågas på många områden, inte minst inom vården och omsorgen om äldre. Hur samverkar man i Södertörns kommuner och i landstinget i äldrefrågor? En av cheferna säger:
– Det vore bra om vi kunde öka samverkan mellan dagverksamheten och hemtjänsten hos oss. Vi behöver ett 24-timmarsperspektiv på våra brukare. Just nu är det biståndshandläggarna som fungerar som samordnare mellan dessa två verksamheter, och det är ju egentligen inte deras uppdrag
En annan chef berättar att sjuksköterskor och enhetschefer i hennes kommun arbetar nära varandra, både lokalmässigt och i team. På så sätt kommunicerar de ständigt med varandra vilket skapar bra samarbete. Ytterligare en chef säger att hennes personal arbetar i team, men att teamen ofta saknar struktur och att de används lite slentrianmässigt.
En av de inbjudna talarna, Susanna Bihari Axelsson, docent i folkhälsovetenskap, talar just om team och hur de fungerar. Hon säger att det är viktigt att teamet drivs av entusiasm, energi och personligt engagemang. Teamet får inte vara för stort och det ska bygga på att deltagarna har olika kompetenser. Syftet med team är prestation och resultat. Susanna BIhari Axelsson betonar att team är onödiga om de saknar funktion. Då blir de istället besvärliga och tidskrävande.
På Chefsdagen talade även Runo Axelsson, professor i Health management, om behovet av samverkan:
– Vi har blivit specialiserade inom områden så att helheten går förlorad. Individer faller mellan stolarna och institutioner, kliniker och samhällsorgan Ingen tar ansvar för hela individer, bara en begränsad del av individers behov.
Jonna Bornemark, fil. dr, i filosofi, föreståndare för Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola, talade om fronetisk kunskap ”fronesis”. Begreppet syftar till människors praktiska kunskap som grundar sig på situationsbunden klokhet, erfarenhet och lyhördhet för kontakter mellan människor. En kunskap som enligt Aristoteles är en av människans viktigaste.

Nestors chefsdag genomfördes den 27 oktober 2012 på Södermalm i Stockholm. Rubriken var: ”Att leda i förändring”.