11 juni 2024

Nackas före detta MAS om Nestor som resurs

I början av juni avslutade Anna-Lena Möllstam sin tjänst som Nackas MAS. Hon har varit aktiv i många Nestorprojekt och vi har ställt frågan till henne om vilken nytta som Nestor kan tänkas bidra med inför framtiden.

Efter många år som anställd i Nacka kommun, nu senast som MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, har Anna-Lena Möllstam avslutat sin tjänst för att gå i pension. Därmed sätter hon också punkt för sitt långvariga engagemang i raden av Nestorprojekt. Anna-Lena har förutom projektmedverkan också varit representant i Nestors FoU-råd och styrgrupp och varit aktiv i Nestors Mötesplats för lokal samverkan. Med all den samlade erfarenheten av utvecklingsarbete ihop med Nestor är vi intresserade av vad hon tänker om ett FoU som Nestor.

Men allra först:

Anna-Lena, kan du nämna några exempel på Nestorprojekt som du deltagit i?

– Utvärderingen av Nacka kommuns Balansskola och projektet där Nestor stöttade och följde utvecklingen av Nackas SVEA-team, som var en särskild resurs för att möta behov hos sköra äldre med stort vård- och omsorgsbehov. Projektet IBIC, Individens behov i centrum, där vi i Nacka medverkade i och med att vi arbetade med att införa denna modell. Jag vill tillägga att IBIC-projektet lämnades över till ansvariga chefer 2019, och nu våren 2024 är IBIC helt infört på äldreenheten och omsorgsenheten. Under det senaste året har Nestor utvärderat uppstarten av Seniormottagningen på Boo vårdcentral, jag var med i projektet och samarbetet med Nestor. Det var en fröjd!

Vilken konkret nytta fyller en FoU-enhet som Nestor?

– Vad jag vet så har ingen kommun en egen FoU-enhet och på grund av kompetens- och resursbrist så är det mycket värdefullt att kunna ta del av Nestors erfarenheter och kunskap. Om man driver projekt är det bra att kunna få hjälp med exempelvis utvärdering. Nestor har ju även en mängd framtaget material som verksamheter kan ha nytta av och få nyttja utan kostnad vilket förenklar. Nestor är också en bra förmedlare av omvärldsbevakning inom forskningsområdet.

Vilka områden tycker du kan vara viktiga för Nestor att haka på nu och framöver?

– Det jag tycker är viktigast är ”God och nära vård av våra mest sjuka äldre”, där man arbetar med frågor om hur kommun och region ska kunna samarbeta och samverka på bästa sätt. Och om jag får resonera fritt och vara mer detaljerad så tänker jag att ämnet undvikbar slutenvård och oplanerad återinskrivning är något som behöver kartläggas mer noggrant där man kikar på de konkreta orsakerna till återinläggningar. Det pågår en del forskning här men den jag har tagit del av är i mitt tycke alltför regionfokuserad. Jag tror att det kommer att ta tid innan vi får något mer konkret och ”matnyttigt” som man kan använda lokalt. Här kunde Nestor ha en roll.

Något mer?

– Ja, den återkommande SIP-problematiken. Här kan Nestor vara ett fortsatt stöd genom utbildningsinsatser, workshops eller liknande. Jag vill också nämna utvecklingen av GSA och KSA. Jag har känslan av att ansvaret för att ”koppla ihop” dessa funktioner delregionalt och lokalt saknas, jag kan förstås ha fel. Men jag tänker att Nestor kunde ha en roll här. Nestor fyller ju i dag en viktig funktion för Södertörns kommuner med de initiativ som tagits.

Till sist, har du några planer inför den närmaste framtiden?

– Jag är ledig i sommar men i höst kommer jag att ta uppdrag som senior konsult, om tillfälle ges.

GSA och KSA:

GSA – den vårdcentral som har geografiskt samordningsansvar inom en kommun eller stadsdelsområde inom Region Stockholm.

KSA – kommunens samordnande funktion