5 mars 2014

Nätverk lyfter sjuksköterskans viktiga roll i äldreomsorgen

Ett nätverk har formats där sjuksköterskor på Södertörn träffas för att dela erfarenheter och diskutera läkemedelsfrågor och läkemedelsgenomgångar. Syftet är bland annat att sätta fokus på sjuksköterskans viktiga roll i äldreomsorgen kring läkemedelsfrågor på lokal nivå.

– Anhöriga och omsorgspersonalen har ibland höga förväntningar på att vi ska sätta in läkemedel för att snabbt lösa problem som de äldre har, säger en av sjuksköterskorna som deltog i den första träffen på Nestors nätverk som startade i februari 2014.

Det finns ett stort behov av att diskutera problem, och inte minst framgångar, i arbetet som sjuksköterska i äldreomsorgen. Det tog Nestor fasta på när de startade ett nätverk för sjuksköterskor på särskilda boenden i äldreomsorgen på Södertörn.På detta första möte gjordes en probleminventering utifrån deltagarnas profession, arbetssituation och yrkesroll. Här diskuterades bland annat organisatoriska förhållanden, kommunikation mellan exempelvis chef, omsorgspersonal och sjuksköterskor samt de olika yrkesgruppernas kunskap om varandra.

Utifrån probleminventeringen formuleras temat för kommande träff. Helén Lieberman-Ram, samordnare på Nestor, betonar att de inte ska fastna i problemdiskussioner; problemen är en utgångspunkt.

– Här ska vi till stor del ge varandra kunskap, tips, råd och lyfta fram goda exempel och erfarenheter.

I nätverket kommer sjuksköterskorna även att lära mer om läkemedelsgenomgångar bland äldre. Till nästa träff fick de 12 deltagarna i uppgift att fråga undersköterskorna på sina boenden om vad det upplever för problem kring de äldres läkemedelsbehandling på boendet. Men också ställa frågan till anhöriga, de äldre och sig själva.

Nätverket för sjuksköterskor på Södertörn träffas till en början tre gånger våren 2014. Deltagarna fick förfrågan från sina respektive MAS:ar om att delta. Det är Nestor FoU-center som leder nätverket, och det görs med inspiration från Örebro kommun. Syftet är att diskutera gemensamma frågor, belysa sjuksköterskornas viktiga roll i arbetet med läkemedelsgenomgångar och att lyfta och driva läkemedelsfrågor på lokal nivå.