24 januari 2012

Nestor och äldreomsorgen i Haninge bygger värdegrund

I januari 2013 inför Haninge kommun värdighetsgarantier för äldreomsorgen. Innan dess ska Haninge med hjälp av Nestor arbeta fram en värdegrund. Det sker i samarbete med brukare, personal och äldre utan insatser från äldreomsorgen. Arbetet startade nyligen.

– I dag företräder ni inte era föreningar. Ni är här i egenskap av medborgare, säger Rolf Ljungström, utvecklingssekreterare på Äldreförvaltningen i Haninge kommun, till det drygt 30-tal pensionärer som har samlats i PRO:s lokaler i Handen denna torsdag i mitten av januari.

Det är Nestor och Haninge kommuns äldreförvaltning som genomför en så kallad medborgardialog med representanter för olika pensionärsföreningar i Haninge. Man vill på så sätt ta reda på vad, och hur, äldre tänker kring begreppet värdighet inom äldreomsorgen. De inbjudna ombeds att aktivt fundera, diskutera och anteckna vad exempelvis värdighet, integritet, inflytande och självbestämmande innebär för dem själva, och hur dessa begrepp konkret kan formuleras inom ramen för äldreomsorgens verksamheter.

De synpunkter och tankar kring värdighet som kommer fram på detta möte, och via en rad andra forum, ska fungera som grund för Haninge kommuns arbete med att ta fram en värdegrund för äldreomsorgen. Kommunen ska också formulera så kallade värdighetsgarantier, som införs 2013. Värdighetsgarantier innebär att verksamheterna särskilt boende, hemtjänst, dagverksamhet och biståndshandläggning ska beakta brukarnas behov och krav på värdighet.

I arbetet med att ta fram värdegrund och värdighetsgarantier ingår, förutom medborgardialoger, bland annat intervjuer med omsorgspersonal och brukare, samtal inom ramen för hembesök samt utbildning för biståndshandläggare och chefer. Nestors roll är att praktiskt genomföra detta projekt. Eva Karlsson och Helena Viberg, båda projektledare på Nestor, kommer att leda projektet. •