6 oktober 2011

Nestor på Haninges äldremässa

Nestors projektledare Kerstin Marthinsen talar om demenssjukas rättigheter enligt de nationella demensriktlinjerna.

På årets Äldremässa i Haninge kommunhus den 6 oktober berättade Kerstin Marthinsen, projektledare på Nestor FoU-center, om Socialstyrelsens demensriktlinjer som kom förra året. Hon säger:
– Riktlinjerna beskriver den bästa vården för personer med demenssjukdom, med utgångspunkt från de bäst beprövade erfarenheten och den forskning som finns. De ska vägleda oss och vara enhetliga över hela landet.
Demensriktlinjerna anger att alla har rätt till en basal demensutredning. Det är med andra ord viktigt att sjukdomen blir utredd och att en läkare ställer diagnosen. I dag finns cirka 90 olika typer av demenssjukdomar. En social utredning bör göras av äldreomsorgen, där man tar reda på hur den demenssjuke vill leva sitt liv. Varje år bör en medicinsk uppföljning göras.
Riktlinjerna lyfter starkt den personcentrerade omvårdnaden. Vården och omsorgen ska inte vara rutinbunden, utan utgå från individen. Här måste vi bryta ner gamla mönster som vi ärvt från den militäriska traditionen med nigande sjuksköterskor och raka led.
Centralt är att den vårdande personalen ska sätta den sjuke personen i fokus, inte sjukdomen i sig.
– Människor är inte dementa, säger Kerstin Marthinsen, de har en demenssjukdom med olika stadier och olika symtom. Vi är ju inte ett magsår; vi lider av magsår. Synen vi själva har på den sjuka personen påverkar hur vi förhåller oss till henne eller honom, och hur vi agerar i förhållande till denne.
Miljön runt den demenssjuke är viktig. Deras boende ska likna ett vanligt hem med lugn ljudnivå. Miljön bör vara lättbegriplig och lätt att orientera sig i. När det gäller den psykossociala miljön gäller flexibilitet och meningsfulla aktiviteter, gemenskap och kontinuitet i personalstyrkan.

Som avrundning på föreläsningen berättade Ewa Kardell, förvaltningschef i Haninge kommun, att Haninge kommer att införa demensteam 2012.