26 februari 2014

Konsten att samverka mellan kommun och landsting kring sköra äldre – så har man gjort i Haninge

I Handen finns sedan sex år en strukturerad samarbetsmetod, ”Vård- och omsorgsmöte i hemmet”, som används i arbetet kring äldre personer. Här träffas representanter för hemsjukvård, hemtjänst och biståndsbedömning hemma hos den äldre. Mötena går ut på att sätta den äldre i centrum och tillsammans gå igenom den äldres behov och stödmöjligheter. Nu har mötena utvärderats.

Det var 2008 som hemsjukvård och äldreomsorg i en del av Haninge kommun startade ”Vård- och omsorgsmöte i hemmet”, där sjuksköterska, läkare, hemtjänstpersonal och biståndsbedömare träffas hemma hos den äldre för att diskutera hans eller hennes hälsa, behov och stödmöjligheter. Träffarna genomförs enligt särskilda rutiner och överenskommelser där den äldres hälsa och behov är centralt. En annan grundsten är att verksamheterna ska samverka. Träffarna har utvärderats av Ingeborg Björkman, projektledare på Nestor FoU-center, i rapporten Vård- och omsorgsmöte i hemmet – samverkan kring sköra äldre.

Undersökningen visar att företrädarna för sjukvården var positiva till de möten som genomförts, och de ansåg att mötet gav en samsyn för alla inblandade när det gällde de äldres vård- och omsorgbehov. Andra fördelar i samarbetet mellan äldreomsorg och hemsjukvård var att de sparade tid när de kunde reda ut problem under ett gemensamt möte och att de fick ett ansikte på personerna i de andra verksamheterna. Men det framkom också att vissa problem fanns i gruppen. Det hände att personalen från hemtjänsten kände att de tilldelats en underordnad position och ibland fanns det olika sätt att se på vad som var ett problem och hur detta skulle lösas.  De äldre och deras anhöriga var positiva till mötesformen och de kunde rekommendera andra äldre att delta i ett vård- och omsorgsmöte i hemmet.

Ger ”Vård- och omsorgsmöte i hemmet” några vinster för de äldre?

– Absolut! I det här mötet sätts den äldre i centrum. Allt fokus riktas mot den äldres situation och alla som är med på mötet försöker hitta så bra lösningar som möjligt så att den äldre ska kunna bo kvar hemma trots att han eller hon har svårt att klara det på egen hand, säger Ingeborg Björkman.

Ladda ner rapporten (pdf)  ”Vård och omsorgsmöte i hemmet” >