18 december 2013

Webbutbildning om psykisk ohälsa bland äldre, sprids till gode män i Örebro

Överförmyndarkansliet i Örebro anordnande här om dagen en utbildningsdag för gode män och förvaltare om psykisk ohälsa. Nestors projektledare Kerstin Marthinsen var där och presenterade webbutbildningen ”Våga fråga – våga se!” om psykisk ohälsa bland äldre, för ett 80-tal deltagare. Hon säger:
– Utbildningen väckte stort intresse bland deltagarna. Äldres psykiska ohälsa visade sig vara en område där man ville skaffa sig mer kunskap. Det här kanske kan inspirera överförmyndare i andra kommuner att göra liknande saker.

Kort om överförmyndare: Varje kommun ska ha en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndarförvaltningen består av tjänstemän som handlägger förekommande tillsynsärenden rörande godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap. En god mans/förvaltares huvudsakliga uppgift är att företräda huvudmannen utåt gentemot andra. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor.