29 september 2014

Riskanalysera ännu mera

Inom kort kommer en handboken ”Säker omsorg”. Den ger konkreta råd kring riskanalys när det gäller utevistelse, munhälsa och måltidssituationer. Hanboken är främst riktad till äldreomsorgen.

Print

 

 

 

 

 

 

Nyttan med riskanalys är bland annat att förebygga skador och komma tillrätta med problem kring omsorgsinsatser och arbetsmiljö. Men även för att hitta förklaringar till avvikelser och negativa resultat i brukarundersökningar.

I handboken ”Säker omsorg” finns utförliga exempel på hur man kan skapa hållbara strukturer och rutiner för riskanalys, inom områdena måltidssituation, utevistelse och munhälsa.  Här presenteras hela riskanalysprocessen: från att formulera uppdraget, utse analysteam och analysledare till att identifiera och bedöma risker, ta reda på orsaker, skapa åtgärder och uppföljning samt att skriva rapport.

I handboken finns mallar för processbeskrivning, riskanalysschema och slutrapport.

original KarinVarför gör Nestor den här handboken?
– Det handlar om att vi måste arbeta förebyggande och åtgärda de risker som finns för den enskilde. Handboken ingår i Nestors uppdrag att arbeta med patientsäkerhet och att främja god kvalitet inom äldreomsorgen, säger Karin Högstedt, projektledare på Nestor.