15 december 2023

Salem (bland andra) på gång med systematiskt arbete kring avvikelser – Nestor som metodstöd

– För att få till verklig förändring behöver motivationen till förändring finnas i alla led, från medarbetare till ledning, säger Sofia Mäenpää, specialistsjuksköterska och vårdutvecklare vid Hälso- & sjukvårdsenheten i Salems kommun, som deltar i projektet.

Ett färskt FoU-projekt har nyligen tagit form på Nestor och handlar om att förbättra analysarbete och åtgärder på verksamhetsnivå inom äldreomsorg när det gäller avvikelser och missförhållanden. Avvikelser på lägre nivå, d.v.s. på varje enhet, hanteras var för sig och enligt fastställda rutiner. Nestor ska under vintern tillsammans med verksamhetsutvecklare i några av Stockholms södra kommuner att kartlägga verksamheternas behov av analys och sedan utveckla och även testa olika analys- och samman-ställningsmetoder. En viktig del i detta projekt är att deltagarna får fördjupade kunskaper kring analysmetoder och att deras verksamheter får ytterligare kraft och skjuts i sitt systematiska kvalitetsarbete.

Nestors Åsa Skjutar som leder projektet säger att en stor utmaning är arbetet med att identifiera mönster i verksamheternas samlade mängd avvikelser, och att utifrån det skapa lösningar som minskar risken för avvikelser inom verksamheten som helhet. Verksamhetsutvecklarna kommer att titta närmare på hur individ- respektive systemsyn kring avvikelser kan komplettera varandra. Viktigt är också lärandeprocessen i gruppen, vilket Åsa betonar:

– Genom att verksamhetsutvecklare från olika kommuner samlas kan de dela erfarenheter och gemensamt bidra till varandras lärande.

En av deltagarna i projektet är Sofia Mäenpää, specialistsjuksköterska och vårdutvecklare vid Hälso- & sjukvårdsenheten i Salems kommun. Hon säger att systematiskt arbete kring avvikelser ligger rätt i tiden för Salem. Bland annat har deras MAS Isabelle Andersson och Richard Damberg, utredare på socialförvaltningens stab, tittat närmare på detta.

Sofia, vilka förväntningar har ni kring arbetet med Nestor?

– Vi hoppas kunna få verktyg att kunna hitta rot-orsaker, och att stärka analysarbetet på övergripande nivå. Alltså att inte bara titta på en avvikelse i taget, utan att se sammanhang och att på det sättet bli bättre på att förebygga negativa händelser. Jag ser också fram emot att byta erfarenheter med kloka kollegor från andra kommuner och att på så sätt bli inspirerad till fortsatt utveckling.

Några utmaningar?

– Det finns många utmaningar, avvikelsehantering är ju så komplext. Dels handlar det ju om de avvikelserapporter som en verksamhet har – hur säkerhetskulturen på en arbetsplats ser ut. Alltså vad medarbetarna skriver avvikelser om, och vad man tar sig tid att rapportera. Det är ju där det hela börjar och det är värt att värna om.

Sofia tillägger:

– Dessutom kan det vara svårt att hitta enkla, konkreta åtgärder kring de resultat vi får fram. För att få till verklig förändring behöver motivationen till förändring finnas i alla led, från medarbetare till ledning. Och sist men inte minst: Hur ska vi utvärdera? Hur vet vi att det arbete vi har lagt ner på hantering, analys och åtgärd har bidragit till att det har blivit bättre?

I projektet deltar förutom Salem även kommunerna Haninge, Huddinge, Nykvarn, och Värmdö. Projektet innebär konkret att Nestor fungerar som metodstöd, vilket omfattar ett antal seminarieträffar under vintern. På vårkanten ska deltagarna göra en skriftlig sammanfattning av hur de tänker förvalta och göra verkstad utifrån projektet. Planen är också att ta fram ett praktiskt användbart metodmaterial kring avvikelse-analys, med utgångspunkt från seminarierna.

Åsa Skjutar, projektledare på Nestor, leder seminarieserien som genomförs under vintern och avslutas i vår.