29 april 2013

Stort intresse för utbildning om BPSD

En utbildning om BPSD för ett 50-tal medarbetare i äldreomsorgen på Södertörn; det var tanken när Nestor planerade denna utbildning. Men intresset var stort, närmare 250 personer ville delta.

Marianne Sandlert, resultatenhetschef i Södertälje

– Många av våra brukare har beteendeförändringar och vi bör få mer kunskap hur vi ska bemöta brukare med demensdiagnos.Ett mål i vår arbetsplan är att arbeta med BPSD-utredningar, säger Marianne Sandlert, resultatenhetschef i Södertälje kommun, som deltog på utbildningen.

En BPSD-utredning innebär att personal i äldreomsorgen kartlägger BPSD-relaterade symtom hos de äldre, för att kunna bemöta och förebygga oroligt och aggressivt beteende hos de äldre.Den består av observation, analys, åtgärd och utvärdering.

Inger Norlin, projektledare och demensvårdsutvecklare på Nestor, som leder utbildningen, berättade hur man kan arbeta med BPSD-utredningar och hur man som personal och anhörig kan och bör förhålla sig till personer med BPSD.Och varför personer med demens kan bli oroliga och aggressiva.

– De förstår inte sin omvärld, de vet ofta inte var de är någonstans eller varför de befinner sig på en särskild plats.Deras aggressivitet beror ofta på att de känner sig feltolkade.Därför måste vi som är personal ha koll på varför han eller hon är arg, säger Inger Norlin.

Det kan finnas många orsaker till aggression och irritation.Några av dessa är dold smärta, kroppsliga symtom som personen inte kan beskriva, stressande miljö, desorientering i rum och tid samt vanföreställningar.

Inger Norlin gick igenom en rad områden som är viktiga att tänka på för dem som arbetar med demenssjuka personer, exempelvis:
– Att skapa en lugn miljö, eftersom personer med BPSD har svårt att sålla sinnesintryck.
– Ge taktil massage, kroppskontakt och beröring som lugnar och fungerar smärtstillande.
– Ordna aktiviteter i form av vardagssysslor tillsammans med den äldre, vilket skapar delaktighet, som matlagning och liknande.
– Erbjuda lagom långa utevistelser.
– Erbjuda musik och sång.
– Ge stöd vid oro.

En av de inbjudna på utbildningen berättade om att ha vårdhund.Hon säger att den skapar lugn och trygghet hos de äldre.

Två utbildningsomgångar ges våren 2013.Till den första omgången av BPSD-utbildningen i april kom cirka 120 undersköterskor, sjuksköterskor, rehabpersonal och chefer.Ytterligare ca 130 personer är anmälda till den andra utbildningsomgången i maj 2013.

BPSD betyder beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom.

Fikapaus i Haninge kommunhus