23 maj 2013

Tematräff om förebyggande åtgärder för undernäring, fall och trycksår

Den här tematräffen, den 22 maj 2013, arrangerades inom ramen för nätverket för sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Det här var vårens andra nätverksträff där man diskuterade vilka förebyggande åtgärder rehabpersonal använder, eller planerar att använda, för att motverka undernäring, fall och trycksår hos brukarna. En stor del av diskussionerna kom att handla om teamarbetet – målet för åtgärden – hur åtgärden kunnat genomföras samt resultaten. Utgångspunkten för åtgärdsförslag var de regionala riktlinjerna och Senior alerts vägledning.

Alla på nätverksträffen var överens om att hela teamet behöver grundkunskap i ämnet. Nestors nya webbutbildning om fallprevention kan fungera som ett stöd.