18 november 2010

Tematräff om handledning

Den här tematräffen arrangerades inom ramen för nätverket för sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Vid tematräffen den 17 november, om handledning av vård- och omsorgspersonal, kom deltagarna från geriatriken och äldreomsorgen för att diskutera rubrikerna att ge information, motivera, se helheten, förväntningar och Triosamtal. Träffen var bland annat en uppföljning av Anna Gilbes föreläsning från november 2009, i ämnet.

Under diskussionen framkom att kontakten med hemtjänstpersonalen respektive avdelningspersonalen såg något olika ut. För hemtjänstpersonalen gavs instruktion och handledning vid bokade tillfällen, där även anhöriga var med. För avdelningspersonalen gavs instruktion och handledning mer i samband med övriga insatser. Deltagarna uttryckte att vård- och omsorgspersonalen behöver ges utrymme att tillsammans först reflektera över en förändring hos vårdtagaren, för att på så sätt göra en gemensam bedömning av situationen. En gemensam bedömning underlättar dessutom förankringen av nya insatser.

Vid själva handledningen såg deltagarna möjlighet till att besvara frågor från vård- och omsorgspersonalen, men även att vård- och omsorgspersonalen kunde berätta om sina erfarenheter utifrån vårdtagarens situation. Under gruppdiskussionen framkom att en gemensam utmaning var hur man snabbt når ut med nya instruktioner till all vård- och omsorgspersonal när en vårdtagares status förändras.

I samband med teammöten och ronder efterfrågade deltagarna mer dialog mellan yrkesgrupperna utifrån respektive yrkesbedömningar, så att åtgärderna blir välgrundade och breda. Teammötena önskades vara mer reflekterande än åtgärdsfokuserade. I några verksamheter gavs även utrymme för korta internutbildningar, som då leds av teamets olika yrkesgrupperna.

Under träffen gavs deltagarna information om Triosamtal.

Träffen avslutades med att planera vårens träffar.

Tematräffen arrangerades inom ramen för ett nätverk för sjukgymnaster och arbetsterapeuter som är verksamma inom Nestors ägarorganisationer.