15 april 2010

Tematräff om yrsel

Den här tematräffen arrangerades inom ramen för nätverket för sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Onsdagen den 14 april 2010 träffades arbetsterapeuter och sjukgymnaster från geriatrik och äldreomsorg inom Nestor FoU-centers ägarverksamheter för att lära sig mer om läkemedel och diskutera yrselproblematik. Tematräffen var planerad av representanter från Nestor och äldreomsorgen i Haninge, Södertälje och Tyresö.

Träffen började med att Anna Skarph, apotekare på Nestor, höll en uppskattad föreläsning om orsakerna till hur äldre påverkas av läkemedel, samt risker för biverkningar som yrsel och fall. Anna presenterade även Nestors studiecirkelmaterial om läkemedel. Under efterföljande paus fanns möjlighet att ta del av och fråga om övrigt material från Nestor.

Därpå följde diskussion i mindre grupper, med representanter från geriatrik och äldreomsorg. Frågorna som berördes var:

Hur utreds äldre personer med yrselsymtom i din verksamhet?

Vilka personer samarbetar du med för att undersöka en person som har yrselbesvär?

Vilka insatser utför du för att stödja den äldres resurser att minska/motverka sin yrsel?

Finns behov i verksamheten för vidareutbildning inom yrsel?

I grupperna framkom att inom äldreomsorgen så behandlas yrsel sällan som ett enskilt problem utan är oftast en del i fallrisken för den äldre. På geriatriken sker hela yrselutredningar om yrsel framkommer som ett problem. I samarbetet kring yrsel och fallrisk sker inom geriatriken direktkontakt mellan sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare och undersköterska. Inom äldreomsorgen går oftast informationen genom sjuksköterskan till och från övriga yrkeskategorier.

Sjukgymnaster och arbetsterapeuter använder sig av funktionstester och balansstatus respektive ADL-status för att bedöma framför allt fallrisken. Inom geriatriken åtgärdas och behandlas grundorsaken till yrseln, med överrapportering till kollegor i vårdkedjan för fortsatt träning. Inom äldreomsorgen sker träning i grupp eller individuellt, men framför allt genom handledning av omsorgspersonal, samt genom översyn av miljö och hjälpmedelsbehov. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter tar sällan del av medicinförändringar.

Gruppen tror att alla yrkeskategorier upplever att yrsel är ett svårt område, och anser därför att mer information behövs om hur läkemedel påverkar den äldre samt vikten av att använda och utmana balanssinnet till vardags.

Träffen avslutades med att Karin Högstedt från Nestor efterfrågade verksamhetsanknutna ämnen för kommande tematräffar hösten 2010 och våren 2011. Deltagarna återkommer om detta efter samtal med sina kollegor. Planering av kommande träffar sker i juni.

Tematräffen arrangerades inom ramen för ett nätverk för sjukgymnaster och arbetsterapeuter som är verksamma inom Nestors ägarorganisationer.