1 januari 2013

Tre får frågan

Fyra gånger om året ställer Nestor en fråga som rör forskning och utveckling av vård och äldreomsorg till tre personer. Frågan ställs i anknytning till vårt nyhetsbrev.

Hur samverkar ni mellan olika yrkesgrupper hos er?

Tina Anslin
Enhetschef för sjuksköterskeenheten, Botkyrka kommun, SÄBO och serviceboende
– Varje avdelning har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som arbetar dagtid. Sjuksköterskan samarbetar med läkare, paramedicinare, dietist och omvårdnadspersonal. De har också nära samarbete med enhetschef på avdelningen. Sjuksköterskan ger stöd och handledning till vårdpersonal i det dagliga arbetet. De medverkar i boendemöten och genomförandeplaner. Att ha en omvårdnadsansvarig sjuksköterska dagtid ger kontinuitet och trygghet i verksamheten. Kvällar och helger tjänstgör pool- och joursjuksköterskor. Jag upplever att vi har bra förutsättningar för samverkan.

Berit Eliasson
Enhetschef för två äldreboendeenheter och ett korttidsboende, Tyresö kommun
– På demensenheterna har vi sedan våren 2012 en fördjupad teamkonferens i veckan där vi diskuterar en boende per tillfälle. Här deltar kontaktman, arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. Grunden för mötet är kontinuerlig dialog med den boende och närstående. Tidigare diskuterade vi alla boende vid varje teammöte. De inblandade upplever det nya arbetssättet som positivt. Genomförandeplanerna har blivit mer utförliga och individanpassade

Adelaida Matvosjan
Vd för Flerspråkig assistent care
–  Vi skulle vilja ha mer samarbete med hälso- och sjukvården/sjuksköterskorna. Vårdcentralerna bjuder in oss till möten gällande delegering. Annars har vi inget samarbete med dem. Om våra kunder behöver hjälp med rehabilitering tar vi helt enkelt kontakt med den lokala vårdcentral som kunden tillhör.