11 juni 2013

Så här ska värdegrunden i Haninge kommun förverkligas

Den 1 maj  i år sjösattes Haninge äldreomsorgs värdegrund och värdighetsgaranti. Dessa formulerades tillsammans med Nestor, som nu till stor del är färdigt med sitt uppdrag. Men arbetet med implementeringen har just startat i kommunen.


Rolf Ljungström är utvecklingssekreterare på Äldreförvaltningen och har en central position i arbetet kring värdegrund och värdighetsgaranti. Han säger:
– Jag ser mitt uppdrag i två huvudgrenar. Dels ska värdegrunden kommuniceras gentemot medborgare, brukare och personal, och dels ska enhetschefer, biståndshandläggare med flera, få den vägledning och de verktyg de behöver. Enhetscheferna ska föra ut värdegrunden till sin personal, som möter de äldre. På liknande sätt ska biståndshandläggarna ta till sig värdegrunden inför kontakterna med de äldre som ansöker om bistånd, och deras anhöriga.
Nestor har tillsammans med Haninges äldreomsorg skapat en vägledning som värdegrundsledarna, det vill säga biståndshandläggare och enhetschefer, använder som stöd när de ska förankra värdegrunden hos personalen och brukarna. Vägledningen innehåller metoder och modeller för hur värdegrunden kan implementeras. Den kommer att börja användas i höst.

Vid sidan av er värdegrund har ni även en värdighetsgaranti, hur fungerar den?

– Garantin är kopplad till våra kvalitetsdeklarerade tjänster inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende, dagverksamhet och biståndshandläggning. Den är ett sätt se till att våra åtaganden i den kvalitetsdeklarerade tjänsten faktiskt följs. Tanken är att pressen på verksamheten, att fullgöra det som den kvalitetsdeklarerade tjänsten utlovar, på sikt ska generera en högre kvalitet inom äldreomsorgen. Det är viktigt att komma ihåg att det krävs mycket arbete för att brukare, anhöriga och andra medborgare ska känna till garantin. Det räcker inte med en broschyr och information på kommunens hemsida. Det handlar i hög grad om att personal och handläggare kommunicerar detta ”face to face”.

För biståndshandläggare Michaela Thelander Looström, Haninge kommun, handlar arbetet kring värdegrund om att fortsätta det arbete som redan pågår, men nu på ett tydligare sätt. Hon säger:
– Det är viktigt att komma ihåg att en fastställd värdegrund och utformandet av värdighetsgarantier inte förändrar grunden i vårt arbete. Vi har ju arbetat utifrån dessa synsätt tidigare, skillnaden är nu att vi förtydligat och ytterligare synliggjort vissa bitarI Michaela Thelander Looströms dagliga arbete handlar det bland annat om  att i första hand se till den enskilde och dennes behov, och att alltid tala direkt till den äldre och inte över huvudet och fråga vad som är viktigt för honom eller henne.– Jag försöker gå in i ett ärende utan fördomar och föreställningar, i den mån det nu är möjligt och jag försöker påtala den enskildes självbestämmande för exempelvis anhöriga, som ofta har andra tankar om vad som är bäst för den enskilde.
Hon betonar att det är viktigt att vara rak och ärlig i arbetet som biståndshandläggare, och inte lova för mycket. Hon påminner om att även om begreppen värdigt liv och välbefinnande förstärkts i lagen, så är det fortfarande socialtjänstlagen och dess skäliga levnadsnivå som handläggaren har att utgå från.
Vad blir den konkreta skillnaden för de äldre efter att värdegrunden är lagd, tror du?

– Jag tror helt ärligt inte att det blir någon större skillnad. Jag upplever att vi i vår kommun redan tidigare arbetade utifrån begrepp som är  kopplade till värdegrund. Men det är alltid nyttigt att lyfta fram begreppen och diskutera dem på alla plan i en organisation och skapa något skriftligt som man sedan kan luta sig tillbaka mot. Det är viktigt att den skriftliga dokumentationen inte bara blir en hyllvärmare och att diskussionen hålls levande hos alla. Det är den stora utmaningen.