Chefsmorgon april: Omställningen till ”God och nära vård” – vad innebär den och hur ska detta gå till?

Torsdag 27 april kl. 8.15-9.30
Digital träff (Teams)

Sedan några år pågår omställningsasarbetet ”God och nära vård” som syftar till att vården och omsorgen ska ges närmare den enskilde personen och i högre grad bedrivas med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. Detta innebär förändrade arbetssätt, där områden som personcentrering, egenvård och förebyggande och hälsofrämjande insatser är viktiga. Omställningen ska tas in på flera nivåer, både på övergripande-strategisk nivå, och i det dagliga verksamhetsnära arbetet med de äldre. En stor utmaning är även att skapa förutsättningar och forum för samverkan mellan berörda aktörer så att vården och omsorgen blir mer sammanhållen och sömlös.

Vi ställer denna Chefsmorgon frågor om hur vi konkret ska förstå och i praktiken närma oss förflyttningen mot ”God och nära vård” utifrån olika verksamheters behov och förutsättningar. Och kan vi stötta varandra i detta? Gäller omställningen alla äldre och alla typer av insatser? Ska hela vård- och omsorgskedjan involveras?

Nestors projektledare Sara Cederbom ger en introduktion av ”God och nära vård” och bjuder in till samtal och diskussion. Här ges också tillfälle att samtala med chefer i södra Stockholm utifrån dagens ämne, och även att lära känna oss på Nestor lite bättre!

Chefsmorgon vänder sig till dig som är chef/ledare inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård i Nestors ägarorganisationer, södra Stockholm (se nedan). Gäller även privata utförare kopplade till dessa.

Vi vill med dessa morgnar bidra med inspiration kring aktuella ämnen som rör äldreområdet och presentera projekt som pågår hos oss, som kan vara till nytta i din verksamhet.

Anmäl dig nedan! Din Teams-länk skickas ut 1-2 dagar innan Chefsmorgon. Om du inte fått någon länk, kontakta oss adm@nestorfou.se.

Har du frågor, kontakta milja.ranung@nestorfou.se.

Välkommen!

Milja Ranung, projektledare
Helén Lieberman-Ram, samordnare

Nestor FoU-center är en äldreinriktad forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö samt Region Stockholm. Läs mer om oss >

Inbjudan