Nätverk för verksamhetsutvecklare

I det här nätverket ingår personer som arbetar med utvecklingsfrågor och liknande i sin organisation, och som arbetar inom sjukvård eller omsorg i någon av de kommuner som äger Nestor.

Syftet med nätverket är att fungera som arena för kunskapspåfyllning och utbyte av erfarenheter och idéer. Det kan exempelvis handla om att lära mer om metoder för verksamhetsutveckling, och att få stöd i den egna yrkesrollen.

Nestors funktion i nätverket är, förutom att sammankalla och organisera mötet, exempelvis att bidra med aktuell kunskap i olika frågor som berör verksamheterna.

Gemensamt för flertalet deltagare är att de har många olika uppdrag i sin tjänst och bland annat arbetar med kvalitetsledningssystem, verksamhetssystem, värdegrundsarbete och utvecklingsprojekt. Några arbetar även med frågor som rör IBIC (Individens behov i centrum), lex Sarah, social dokumentation, avvikelsehantering, synpunktshantering, e-tjänster, etc. Alla deltagare arbetar inom någon av Nestors ägarkommuner. De flesta har sin hemvist inom kommunal äldreomsorg/äldreförvaltning och de kommer både från utförar- och beställarsidan, eller från staben.

Nätverket träffas en gång per termin.

Nätverket startade våren 2015 och hette då ”Nätverket för utvecklingsledare”. Det nya namnet började användas våren 2017.

Har du frågor om nätverket?

KONTAKTA

Ingeborg Björkman, projektledare på Nestor,
ingeborg.bjorkman@nestorfou.se,
tel. 076-1153906