Nätverk för verksamhetsutvecklare

Nätverk för dig som arbetar med utvecklingsfrågor och liknande inom vård och omsorg i Nestors ägarkommuner (se nedan). Flertalet deltagare har många olika uppdrag i sin tjänst, exempelvis kvalitetsledningssystem, verksamhetssystem, värdegrundsarbete och utvecklingsprojekt. Några arbetar med IBIC-frågor (Individens behov i centrum), lex Sarah, social dokumentation, avvikelsehantering, synpunktshantering, e-tjänster, etc.  Alla deltagare arbetar inom Nestors ägarkommuner. (se nedan). De flesta har sin hemvist inom kommunal äldreomsorg/äldreförvaltning och de kommer både från utförar- och beställarsidan, eller från staben.

Syfte och innehåll: Nätverket är tänkt att fungera som arena för kunskapspåfyllning och utbyte av erfarenheter och idéer. Det kan exempelvis handla om att lära mer om metoder för verksamhetsutveckling och att få stöd i den egna yrkesrollen.

När och var? Nätverket träffas en gång per termin. Digitala möten gäller under pandemin. 

Intresserad av att delta eller veta mer? Kontakta Ingeborg Björkman, projektledare på Nestor, ingeborg.bjorkman@nestorfou.se, tel. 076-115 39 06

Nestors funktion i nätverket är, förutom att sammankalla och organisera mötet, exempelvis att bidra med aktuell kunskap i olika frågor som berör verksamheterna.

Ingeborg Björkman – leder nätverket för verksamhetsutvecklare.

Nestors ägarorganisationer är kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm.