Äldrestandarden som verktyg för kvalitetsutveckling

Hösten 2015 startade Haninge kommun ett projekt som syftade till att säkerställa kvaliteten vid kommunens vård- och omsorgsboenden med utgångspunkt från den så kallade Äldrestandarden. Arbetet har främst pågått vid ett av kommunens boenden. Förbättringsåtgärder som skapats i projektet har spridits till övriga vård- och omsorgsboenden inom kommunen. Ett mål i projektet var att uppnå certifiering enligt uppställda kriterier. Dock, vid en omorganisation i början av hösten 2018 avbröts projektet. Nestor har haft en roll som ”bollplank” till projektledaren i Haninge kommun, och har följt projektet genom att delta vid projektgruppsmöten.

Det finns ännu ingen möjlighet att certifieras utifrån Äldrestandarden, eftersom det saknas certifieringsföretag, och det är oklart när det kan finnas tillgängligt.

Äldrestandarden
Äldrestandarden publicerades av Swedish Standards Institute (SIS)  i april 2015 och har namnet ”SS 872500:2015. Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende”. En uppdaterad version publicerades april 2017, se länk >

 

Projektfakta

Ämne: Äldrestandard


Projektledare:

Ingeborg Björkman


Projekttid: 2015-2018
Status: Genomfört