FoU-gemensamt forskningsprojekt: SAMSAS

Projektnamn: Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett samhällsbaserat aktionsforskningsprojekt (SAMSAS)

Detta är ett fyraårigt forskningsprojekt där Nestor tillsammans med tre andra Stockholmsbaserade FoU:er ingår. Dessa är FoU Nordost, FOU nu och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Projektet består av en ett antal fall- och delstudier där nya modeller kring samverkan utvecklas och utvärderas med sikte på att förebygga försämrad hälsa bland äldre personer. Modellerna tas fram tillsammans med äldre personer, närstående, personal, chefer och beslutsfattare inom kommun, region och civilsamhälle. Metoden är deltagande aktionsforskning.

Forskningsstudien tar upp följande:

  • Äldre personers användning av socialtjänst och sjukvård, hur samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre ser ut och vilka aktörer som är/borde kunna vara, aktiva i sådan samverkan,
  • vilka modeller som samskapas och hur samverkan manifesteras i praktiken,
  • i vilken utsträckning uppsatta samverkansmål uppnås och vilka effekter av samverkan aktörer identifierar som särskilt betydelsefulla,
  • på vilka sätt den deltagande forskningsansatsen påverkar aktörer och forskare, kunskapsproduktion och användning av resultaten.


Bakgrund/sammanhang:

  • Med stigande ålder ökar risken för försämrad fysisk, psykisk och social hälsa vilket påverkar äldre personers livskvalitet och bidrar till samhällets ökade vård och omsorgskostnader.
  • För att förebygga försämrad hälsa behövs samverkan mellan socialtjänsten, hälso- och sjukvård och civilsamhället, men det saknas kunskap kring hur samverkan kan ske inom och mellan organisationer för att förebygga försämrad hälsa hos äldre personer som bor i ordinärt boende.

Projektet omfattar även en följeforskningsstudie.

SAMSAS genomförs med medel från forskningsrådet Forte. Projektansvarig är Ida Goliath, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Från Nestor deltar Karin Johansson, fil. dr i arbetsterapi, och Eva Karlsson, fil. dr i etnologi.

Nestors projektledare Eva Karlsson och Karin Johansson som ingår i SAMSAS forskargrupp.