FoU-gemensamt forskningsprojekt: SAMSAS

Projektnamn: Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett samhällsbaserat aktionsforskningsprojekt (SAMSAS)

Detta är ett forskningsprojekt där Nestor ingår tillsammans med tre äldreinriktade FoU-enheter i Stockholmsområdet, vilka är FoU Nordost, FOU Nu och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Projektet löper över fyra år.

Projektet kommer att utveckla och utvärdera nya modeller kring samverkan för att förebygga försämrad hälsa bland äldre personer. Modellerna tas fram tillsammans med personal, chefer och beslutsfattare inom kommun, region och civilsamhälle samt eventuella andra aktörer. I studien ingår även äldre personer som har eller ska få förebyggande insatser samt deras närstående.

Delstudier
Projektet omfattar flera delstudier. Syfte och metod har tagits fram för de tre första delstudierna. Påföljande delstudier kommer att baseras på preliminära resultat från dessa tre.

Metod
Deltagande aktionsforskning där forskning och projekt utvecklas och utvärderas kring nya samverkansmodeller för förebyggande insatser. Detta sker tillsammans med berörda aktörer.

Delstudie 1: Statistisk analys av material från register över beviljade hemtjänstinsatser
Delstudie 2: Intervjuer med chefer inom vård- och omsorgsrelaterade verksamheter för äldre
Delstudie 3: Intervjuer med aktörer inom pågående samverkansinitiativ kring förebyggande av försämrad hälsa bland äldre

Projektet omfattar även en följeforskningsstudie.

Arbetsfördelning mellan FoU:erna
Alla forskare inom projektet bidrar till alla delstudier genom diskussioner och seminarier, men delstudiernas huvudsakliga genomförande fördelas så här:

Delstudie 1: Stiftelsen Äldrecentrum
Delstudie 2: FoU Nu och Stiftelsen Äldrecentrum
Delstudie 3: Stiftelsen Äldrecentrum, FOU nu, FoU Nordost och Nestor FoU-center

Vad händer när?
Första halvåret 2022:

  • Delstudie 1: Analys
  • Delstudie 2 och 3: Datainsamling
  • Kommande delstudier planeras

Andra halvåret 2022:

  • Delstudie 1: Skrivande och publicering av forskningsartikel och andra presentationer.
  • Delstudie 2 och 3: Analys och påbörjande av presentation av resultat.
  • Kommande delstudier påbörjas


Studiens bakgrund och sammanhang

  • Med stigande ålder ökar risken för försämrad fysisk, psykisk och social hälsa vilket påverkar äldre personers livskvalitet och bidrar till samhällets ökade vård och omsorgskostnader.
  • För att förebygga försämrad hälsa behövs samverkan mellan socialtjänsten, hälso- och sjukvård och civilsamhället, men det saknas kunskap kring hur samverkan kan ske inom och mellan organisationer för att förebygga försämrad hälsa hos äldre personer som bor i ordinärt boende.
  • För att utveckla hållbara modeller för samverkan behöver dessa skapas tillsammans med berörda aktörer.

Finansiering m.m
Finansiering: Forte
Projekttid: 4 år
Projektansvarig: Ida Goliath, Stiftelsen Äldrecentrum

Nestor FoU-center
Från Nestor deltar Karin Johansson, fil. dr i arbetsterapi, och Eva Karlsson, fil. dr i etnologi.

Nestors projektledare Eva Karlsson och Karin Johansson som ingår i SAMSAS forskargrupp.