FoU-gemensamt forskningsprojekt: STEG Samarbete kring förebyggande egenvård

STEG Samarbete kring stöd för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer

STEG är ett treårigt forskningsprojekt som Nestor genomför tillsammans med Stiftelsen Äldrecentrum, FOU nu, FoU Nordost, Sophiahemmets högskola och Akademiskt primärvårdscentrum vid Region Stockholm (APC). Projektet startade 2022.

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur egenvårdsintyget kan användas för att stärka samarbete mellan primärvård och äldreomsorg för effektivt och jämlikt förebyggande av ohälsa och försämrad funktionsförmåga hos hemmaboende äldre personer med hemtjänst.

Målet är att skapa arbetsmodeller som stöd för att utveckla primärvårdens och äldreomsorgens samarbete kring förebyggande egenvård.

Projektet utgår från en deltagaraktiv och samskapande forskningsmetodik. Stort fokus läggs på de äldres perspektiv och önskemål. Metoden är vald med hänsyn till att resultaten ska bli praktiskt användbara i samverkansarbetet.

Projektet genomförs i tre delar:

1. Kartlägga i vilken omfattning, och till vad, egenvårdsintyget används. Och även undersöka om det finns fler typer av verktyg/arbetssätt än egenvårdsintyget som kan främja samverkan mellan äldreomsorg och primärvård.

2. Undersöka hur involverade yrkesgrupper ser på möjligheter och hinder för att få till en god samverkan med hjälp av egenvårdsintyget. Här ställs även frågor till äldre personer om vad som krävs för att de ska känna sig trygga och ta emot stöd till egenvård från äldreomsorgen.

3. Utifrån resultaten från de två första delstudierna: Ta fram, testa och utvärdera arbetsmodeller för samverkan. Här involveras forskare, berörda funktioner inom primärvård och äldreomsorg samt äldre personer.

Projektet startade 2022 och finansieras av Forte.

Från Nestor FoU-center deltar Sara Cederbom, leg. fysioterapeut, med. dr i medicinsk vetenskap.

Sara Cederbom

Vill du veta mer om projektet, kontakta:
– Sara Cederbom, projektledare på Nestor FoU-center, sara.cederbom@nestorfou.se
– Projektledare för STEG: Lina Palmlöf, utredare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, lina.palmlof@aldrecentrum.se

Mer info om STEG-projektet:
FoU Nordost >
FOU nu >
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum >

Projektfakta

Ämne: Egenvård, Samverkan kommun och region


Projektledare:

Från Nestor: Sara Cederbom
Projektledare för STEG-projektet: Lina Palmlöf, utredare, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum


Projekttid: 2022-2024
Status: Pågående