Samverkan kring personer över 65 år med psykiatrisk- och/eller missbruksproblematik

Det här projektet fokuserar på hur samverkan mellan äldreomsorg och vuxenenhet kan utvecklas för att bättre kunna möta behov hos personer som är 65+ med psykiatrisk- och/eller missbruksproblematik. Projektet genomförs i Södertälje kommun och omfattar intervjuer och en workshop med medarbetare inom socialtjänsten. Utöver detta undersöks vad som finns skrivet i ämnet och också om det finns goda exempel på hur andra kommuner har arbetat med den aktuella målgruppen.

Projektet görs på uppdrag av Södertälje kommun.

Sammanhang och bakgrund till projektet
Äldre personer med psykiatrisk- och/eller missbruksproblematik är en grupp som lätt kan komma i kläm. Detta som en följd av den vanligt förekommande uppdelningen av socialtjänstens stödinsatser – för personer under 65 år respektive för dem har fyllt 65. Äldreomsorgen kan sällan erbjuda den typ av insatser som socialpsykiatrin eller en missbruksenhet erbjuder. Till exempel kan en äldre person med denna typ av problematik erbjudas hemtjänst istället för boendestöd, eller dagverksamhet istället för daglig verksamhet. Detta kan bli mycket kännbart för den person som tidigare har haft boendestöd men som nu ska få stöd genom hemtjänsten. Men även personer inom äldreomsorgen som upptäcks med en psykiatrisk- och/eller missbruksproblematik kan behöva ett annat stöd än vad som erbjuds där.

Projektet avslutades och avrapporterades 2022 till Södertälje kommun.

Eva Karlsson

Projektfakta

Ämne: Missbruk/riskbruk, Psykisk hälsa/ohälsa, Samverkan inom socialtjänst


Projektledare:

Eva Karlsson, fil. dr etnologi


Projekttid: 2021-2022
Status: Genomfört

Vill du veta mer - kontakta projektledaren

Eva Karlsson
eva.karlsson@nestorfou.se
076-115 99 11