Seminarier om utvärdering och förebyggande

Våren 2022 genomförde Nestor FoU-center en seminarieserie om uppföljning och utvärdering av förebyggande insatser för Huddinge kommun. Här deltog förebyggande enheten, enheten för stöd och utveckling och ledningen. Syftet var att bidra med kunskap om uppföljning och utvärdering, skapa forum för reflektion och diskussion och stödja deltagarnas arbete med att ta fram konkreta utvärderingsplaner.

Hösten 2023 har en andra omgång med seminarieserien genomförts, där Haninge och Södertälje kommuner deltar. På samma sätt som i Huddinge deltar personer från förebyggandeenheterna och från utvecklingsenheter. Denna omgång av seminarieserien avslutas våren 2024. Seminarieserien erbjuds även till övriga kommuner inom Nestors verksamhetsområde.

Seminarierna som genomfördes i Huddinge har utvärderats. Enligt enkätsvaren var seminarierna uppskattade av deltagarna, uppfattades som relevanta och att de gav nya kunskaper som var användbara i deltagarnas arbete.

Intresserad av utvärderingen? Kontakta helen.lieberman-ram@nestorfou.se

Bakgrund
Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande ligger högt på kommunernas agenda och är något som exempelvis lyfts upp i utredningen om en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) i omställningen till god och nära vård (SOU 2019:29). Det finns även ökade krav och förväntningar på att verksamheter inom äldreomsorgen ska bli mer kunskapsbaserade. Ett tydligt uttryck för detta är att utredningen om ny socialtjänstlag även föreslår en ny skrivning i socialtjänstlagen som innebär att socialtjänstens verksamhet ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Utredningen föreslår också att socialtjänstlagens nuvarande formulering om att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras kompletteras med ett uttryckligt krav på uppföljning.

En viktig utgångspunkt för seminarieserien är att förebyggande insatser innebär vissa specifika utmaningar när det gäller utvärdering och uppföljning. Det finns exempelvis inte någon strukturerad dokumentation kring de aktiviteter och insatser som genomförs inom det förebyggande arbetet, och oftast är insatserna och stödet inte heller biståndsbedömt. De förväntade effekterna av förebyggande insatser ligger ofta lång fram i tiden och är svåra att mäta på ett tillförlitligt sätt. Många efterfrågar därför metoder och stöd kring hur man kan följa upp och utvärdera en förebyggande verksamhet.

Helén Lieberman-Ram (t.v.) och Eva Karlsson

Projektfakta

Ämne: Kunskapsbaserad socialtjänst


Projektledare:

Eva Karlsson, fil. dr etnologi & Helén Lieberman-Ram, leg. apotekare


Projekttid: 2022-
Status: Pågående

Om du vill veta mer - kontakta projektledarna

Eva Karlsson
eva.karlsson@nestorfou.se
076-115 99 11

Helén Liberman-Ram
helen.lieberman-ram@nestorfou.se
076-115 99 18