Seminarier om utvärdering och förebyggande

Under våren 2022 tog Nestor FoU-center fram och genomförde en seminarieserie om uppföljning och utvärdering av förebyggande insatser. Seminarieserien genomfördes första gången i Huddinge kommun med deltagare från förebyggande enheten, enheten för stöd och utveckling och ledningen. Syftet var att bidra med kunskap om uppföljning och utvärdering, skapa forum för reflektion och diskussion och stödja deltagarnas arbete med att ta fram konkreta utvärderingsplaner.

Fortsatt arbete är planerat för 2023.

Seminarieserien utvärderades och resultatet indikerar att den fungerade väl. Enligt enkätsvaren var seminarierna uppskattade av deltagarna, uppfattades som relevanta och gav nya kunskaper som var användbara i deltagarnas arbete. Seminarieserien erbjuds nu även till övriga kommuner inom Nestors verksamhetsområde.

Intresserad av att ta del av utvärderingen? Kontakta helén.lieberman-ram@nestorfou.se

Bakgrund

Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande ligger högt på kommunernas agenda och är något som exempelvis lyfts upp i utredningen om en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) i omställningen till god och nära vård (SOU 2019:29). Det finns även ökade krav och förväntningar på att verksamheter inom äldreomsorgen ska bli mer kunskapsbaserade. Ett tydligt uttryck för detta är att utredningen om ny socialtjänstlag även föreslår en ny skrivning i socialtjänstlagen som innebär att socialtjänstens verksamhet ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Utredningen föreslår också att socialtjänstlagens nuvarande formulering om att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras kompletteras med ett uttryckligt krav på uppföljning.

En viktig utgångspunkt för seminarieserien är att förebyggande insatser innebär vissa specifika utmaningar när det gäller utvärdering och uppföljning. Det finns exempelvis inte någon strukturerad dokumentation kring de aktiviteter och insatser som genomförs inom det förebyggande arbetet, och oftast är insatserna och stödet inte heller biståndsbedömt. De förväntade effekterna av förebyggande insatser ligger ofta lång fram i tiden och är svåra att mäta på ett tillförlitligt sätt. Många efterfrågar därför metoder och stöd kring hur man kan följa upp och utvärdera en förebyggande verksamhet.

Emanuel Åhlfeldt och Helén Lieberman-Ram

Projektfakta

Ämne: Kunskapsbaserad socialtjänst


Projektledare:

Emanuel Åhlfeldt, fil. dr sociologi & Helén Lieberman-Ram, leg. apotekare


Projekttid: 2022-
Status: Pågående

Om du vill veta mer - kontakta projektledarna

Emanuel Åhlfeldt
emanuel.ahlfeldt@nestorfou.se
076-115 99 14

Helén Liberman-Ram
helén-lieberman-ram@nestorfou.se
076-115 99 18