Vår verksamhet

Här beskrivs de olika delar som Nestors verksamhet består av. När det gäller vårt formella uppdrag kan du läsa mer under rubriken i vänsterspalten.

Forsknings- och utvecklingsprojekt
Nestors projekt utgår från aktuell forskning och vetenskaplig metod. I vissa projekt producerar vi ny kunskap och i andra omsätter vi teoretisk kunskap så att den kan användas i praktiskt arbete. Ibland kombineras dessa två. Nestors medarbetare kan gå in som projektledare eller processtöd i ett projekt beroende på hur uppdraget ser ut. Våra projekt är inriktade på systematiskt och hållbart förbättringsarbete. Vi gör även utvärderingar och erbjuder metodstöd.
Gå till projekt >

Kunskapsspridning
Vi bedriver kunskapsspridning och kompetensutveckling för personal inom vård och äldreomsorg på flera sätt. Det sker dels inom våra olika projekt och i specifika utbildningsinsatser. Och dels genom våra återkommande kunskapsdagar, exempelvis FoU-caféer. De som är aktuella är listade i vårt kalendarium.
Gå till Kalendarium >

Nätverk
Nestor driver en handfull nätverk för olika yrkesgrupper eller för personer som arbetar med närliggande frågor. Här samlas och sprids kompetens och erfarenheter mellan deltagarna.
Gå till Nätverk >

Webbutbildningar
VI producerar webbutbildningar som riktar sig till vård och omsorgspersonal. 
Gå till Webbutbildningar >

Publikationer
Många av våra projekt utmynnar i någon form av publikation, exempelvis en rapport, utvärdering eller vägledning.   
Gå till publikationer >

Avhandling om hållbart utvecklingsarbete
En av våra medarbetare har skrivit doktorsavhandling om hållbart utvecklingsarbete.
Gå till Avhandling om hållbart utvecklingsarbete >