2 maj 2016

Alkoholiserad omsorgstagare, hur gör jag?

Att möta äldre som är beroende av alkohol, hur gör jag som personal? Kan jag neka dem att köpa ut? Innebär det att jag kränker hennes eller hans självbestämmande? Frågorna diskuterades bland hemtjänstpersonal i Nacka.

Undersköterskor och biståndshandläggare i Nackas äldreomsorg bjöds in av Nacka kommun och Nestor för att prata förhållningssätt och problematik kring alkohol.
Undersköterskor och biståndshandläggare i Nackas äldreomsorg bjöds in av Nacka kommun och Nestor för att prata förhållningssätt och problematik kring alkohol.

Ett tjugotal personer som arbetar inom äldreomsorgen i Nacka kommun träffades en förmiddag i april för att diskutera alkoholmissbruk och riskbruk bland omsorgstagare, och hur man som personal kan agera och förhålla sig till detta. Dels genom att fundera på hur de själva ser på alkohol och på att ”deras” äldre eventuellt missbrukar, och hur man som personal kan agera gentemot äldre i situationer där de ställs inför att exempelvis köpa ut till en alkoholiserad person. Men också hur den här typen av problem kan tas upp på arbetsplatsen med chef och kollegor.

I socialtjänstlagen och i Socialstyrelsens etiska råd framhålls det att den äldre har rätt till ett värdigt liv och självbestämmande. Men även att personal inte ska stötta ett missbruk. Budskapen kan upplevas som motstridiga och svåra att förhålla sig till.

En av deltagarna säger:

– En av våra äldre var väldigt djupt inne i sitt missbruk, hur skulle hon kunna fatta beslut om sitt eget bästa?

_bistandshandl_0509En annan säger:

– Vi får ju inte neka våra kunder deras veckoköp av alkohol, men vi kan ju försöka begränsa det om det är stora mängder.

– Det är jättesvårt att stå bredvid och se när det har gått överstyr, när de äldre inte kan sköta sitt ätande och sin hygien, eller när de ramlar för att de är fulla. Man vet inte riktigt hur länge man kan låta det pågå.

Engagera hela personalgruppen
Deltagarna på träffen diskuterade i smågrupper hur man i en hemtjänstgrupp eller på ett boende skulle kunna ta sig an och arbeta kring frågor som rör alkoholmissbruk bland äldre. Ett förslag var att personalgruppen kommer överens om hur mycket de kan tänka sig att köpa ut till omsorgstagarna. En annan deltagare sa att det kan vara svårt, eftersom de äldre är så olika och personalen har så olika bakgrund och synsätt. En av deltagarna föreslog att personalen helt enkelt sätter sig ner och frågar varandra hur de gör i olika jobbiga situationer. En annan av deltagarna gav ett konkret tips:

_natt-0507– Om man utvecklar en personlig kontakt med den äldre under en längre tid kan man ju försöka prata om alkoholen. Jag fick en av mina kunder (omsorgstagare) att låta bli att dricka öl till lunch och istället ta en kopp kaffe med mig, och spara ölen till kvällen. Jag tror också att vi kan försöka hjälpa de äldre som känner sig ensamma med att komma ut mer, och se till att hon eller han får beviljat mer tid för social samvaro. Det är viktigt att verkligen försöka nå fram till den äldre, att hitta bra samtal och se varför hon eller han dricker. Och att vi i personalgruppen kan diskutera varför de missbrukar.

Arrangör
Träffen arrangerades av Nacka kommun och Nestor FoU-center. Tanken var att personal och chefer aktivt och tillsammans börjar reflektera kring alkoholproblematik bland deras äldre omsorgstagare; hur man som personal kan agera och förhålla sig i olika situationer. Reflektionsmaterialet ”När blir alkohol ett problem – och för vem?”, framtagen av Nestor FoU-center, fungerade som utgångspunkt för den här träffen.

AlkoholReflektionsmaterial-framsida-liten-webb-kant
Läs mer om ”När blir alkohol ett problem – och för vem?” >