12 oktober 2016

Rapport om Boo vårdcentral som etablerat en resurs för sköra äldre

Boo vårdcentral i Nacka kommun har utvecklat en särskild resurs för att möta behov hos äldre med komplexa vård- och omsorgsbehov. Nu finns rapporten ”Att etablera en resurs för äldre – SVEA-teamet vid Boo vårdcentral”, skriven av Ingeborg Björkman, projektledare på Nestor FoU-center. Hon svarar på tre frågor om rapporten.

Vad handlar rapporten om i stora drag?

Den handlar om ett utvecklingsarbete vid Boo vårdcentral i Nacka. Hösten 2014 startade vårdcentralen en resurs som skulle byggas upp för att på ett bättre sätt ta hand om sköra och äldre patienter på vårdcentralen. Resursen fick namnet SVEA-teamet. Rapporten är en beskrivning av hur SVEA-teamet arbetar, exempelvis vilka patienter som tas emot, hur länge patienterna har kontakt med SVEA och vad distriktssköterskorna i teamet gör. 

Är det något du tycker är särskilt intressant som tas upp i rapporten?

Vi har belyst många delar i arbetet med att bygga upp den här resursen för äldre. Jag tycker att helheten och långsiktigheten i arbetsprocessen är intressant. Och att följa hur arbetet i SVEA-teamet har växt fram i ett sammanhang och viljan att både ta hand om sköra och äldre och att anpassa SVEA-teamet så att hela vårdcentralen fungerade effektivare. En annan aspekt är att SVEA-teamet var tidigt ute i Stockholm med att försöka hitta nya former för ett bättre omhändertagande av äldre och sköra patienter. På så sätt blev SVEA-teamet en förebild för både ”Uppsökande verksamhet” (ett verktyg för sammanhållen vård i Stockholm) och för Äldremottagningar (som från och med 2016 håller på att startas inom primärvården i länet).

Vilken nytta kan man ha av att läsa rapporten?

Rapporten kan framförallt vara till nytta för personer som i sitt arbete håller på att utveckla Äldremottagningar och andra former av utökad primärvård för äldre och sköra patienter.

Läs och ladda ner rapporten här >
Ytterligare lite information om rapporten finns här >