19 juni 2023

Botkyrka och Huddinge i workshops – hur hantera samverkansproblem kring utskrivning från sjukhus

Två större workshops med representanter från sjukhus, primärvård och kommun anordnades under våren för att börja lösa upp några av samverkansknutarna kring sköra äldres hemgång från sjukhus.

Huddinge-workshopen i slutet av maj, där ett 80-tal deltagare var på plats.

Trygg och säker hemgång från sjukhus för sköra äldre patienter ska säkerställas genom fungerande samverkan mellan slutenvård, primärvård och äldreomsorg. Detta uttrycks i ”Lusen”, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft 2018. Men, samverkan är som många vet svårt att få till trots goda intentioner hos inblandade aktörer.

– Det finns en viss tröghet i samverkan mellan sjukhus, äldreomsorg och primärvård kring äldre sköra personer som skrivs ut från sjukhus. Många parter är inblandade och det finns en hel del stopp på vägen, exempelvis kommunikationen i det digitala systemet Lifecare SP och samordning kring SIP-möten. Det finns en mängd utbildnings- och stödmaterial knutna till ”Lusen” och Lifecare SP, men trots det och att lagen har funnits i flera år blir hemgången från sjukhus inte alltid trygg och säker för de äldre.

Det säger Nestors samordnare Helén Lieberman Ram som tillsammans med Sara Cederbom, projektledare på Nestor, höll i trådarna för två större workshops i Botkyrka respektive Huddinge under våren. Här fick representanter från äldreomsorg, sjukhus och primärvård i uppgift att diskutera och börja lösa upp några av samverkansknutarna.

– Tanken med träffarna var att mötas över professions- och organisationsgränser för att lyfta upp delar där samverkansarbetet inte fungerar fullt ut och för att skapa gemensamt lärande genom diskussion och erfarenhetsutbyte. Men också för att få mer inblick i varandras verksamheter. Vi diskuterade patientfall och hade en gemensam genomgång av hur Lifecare SP fungerar i praktiken när olika aktörer skriver in saker där. Vi tog också upp utmaningar med att få till SIP-möten.

Kommer Nestor att erbjuda flera kommuner i södra Stockholm liknande workshops?

– Ja, och med samma upplägg. Det verkar finnas stort intresse. HS-f och SLSO på Region Stockholm har uttryckt önskemål om att detta görs på fler ställen. Vi kommer att bjuda in via Nestors ”Mötesplatser för lokal samverkan”.

Idén till dessa workshopträffar lyftes i en av Nestors Mötesplatser. Innehåll och program gjordes av Helén Lieberman-Ram och Sara Cederbom tillsammans med en lokal styrgrupp för Huddinge och Botkyrka, och en planeringsgrupp. Till Botkyrka kom ett 50-tal personer och till Huddinge runt 80. Liknande workshops gjordes i samband med ”Lusens” tillkomst 2018-2019 för att kommun och region gemensamt skulle förstå den nya lagen.

Kort om lagen
Enligt ”Lusen”, ”lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” som trädde i kraft 2018 ska en person som inte längre bedöms ha behov av slutenvård vara kvar på sjukhus i onödan. Utskrivning från sjukhuset ska börja planeras redan när patienten skrivs in. Ansvaret för samordningen mellan sjukhus, primärvård och äldreomsorg ligger hos den fasta vårdkontakten i primärvården, vilken också har ansvar för att kalla berörda aktörer till SIP-möten, samordnad individuell plan, kring den äldre patienten.

Lifecare SP

All planering som rör utskrivningsprocessen sker i kommunikationsverktyget Lifecare SP, som nyligen ersatt Webcare. Här ska berörda verksamheter aktivt dokumentera läsa, justera och fylla på med information för att hålla planeringen aktuell.

Aktörer i utskrivningsprocessen

  • Geriatrik skriver in patienten i Lifecare SP när den kommer till sjukhuset, därefter sätts planeringsarbetet igång genom beskrivningar av vad som sker på sjukhuset. Därefter uppdateras  planeringsunderlaget allteftersom.
  • Kommunens biståndshandläggare planerar fortsatta behov och stöd av kommunens insatser.
  • Distrikts-/sjuksköterska på vårdcentral planerar öppenvårdens insatser och samordnar all planering.
  • Primärvårdsrehab kallas vid behov till SIP efter utskrivning från sjukhuset, företrädesvis i patientens hem.

Läs mer om Nestors ”Mötesplats för lokal samverkan” >