9 januari 2018

Chefer i äldreomsorgen utbildas i systematiskt kvalitetsarbete

Kommun och landsting ska leverera vård och omsorg av god kvalitet, och det ska göras enligt regelboken som i detta fall är lagar och föreskrifter. I föreskriften Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) har Socialstyrelsen bestämt hur vård och omsorgsorganisationer ska arbeta för att säkerställa kvalitet i sina verksamheter. I höstas och vintras gick äldreomsorgschefer i södra Stockholm en utbildning för att lära mer om hur detta systematiska kvalitetsarbete kan genomföras i praktiken.

 

– Vi hoppas att utbildningen inte enbart ska leda till bättre kunskaper om ledningssystem utan även att våra utvecklingsprojekt på sikt ska uppnå en högre hållbarhet. Ett viktigt sätt att få till stånd hållbara förändringar efter utvecklingsprojekt är att ändringar av arbetsprocesser och rutiner blir en del av organisationens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Det säger Anders Nordlund, projektledare på Nestor. Han fortsätter:

–  Det har visat sig vara svårt att uppnå hållbara förändringar efter utvecklingsprojekt detta eftersom kunskaper och följsamhet till Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2011:9) om ledningssystem är mycket ojämn bland hälso- och sjukvårds och omsorgsorganisationer. Därför har vi skapat och erbjuder en utbildning om hur föreskriften ska tillämpas i praktiken.

Under hösten 2017 och en bit in på vårvintern 2018 går ett antal äldreomsorgschefer i Stockholms läns södra del en utbildning där grundligt går igenom och diskuterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, kompletterat med tillämpningar, exempel från deras egna verksamheter och olika typer av uppgifter. Utbildningens huvudkomponenter följer föreskrifternas, som är beskrivning av arbetsprocesser, riskanalys, egenkontroll och avvikelsehantering. På den fjärde utbildningsdagen går kursledarna Anders Nordlund och Karin Högstedt från Nestor igenom området  egenkontroll.

Två av deltagarna på utbildningen från Huddinge kommun ger exempel på hur deras kommun  arbetar med egenkontroll i form av SOL-ombud. Mary Babok, enhetschef på Västergården 1 i Huddinge kommun säger:

– SOL-ombuden utför egenkontroller två gånger per år för att försäkra sig om att SOL-dokumentationen uppfyller kraven, bland annat genom att granska samtliga genomförandeplaner utifrån en mall som våra utvecklingsledare har tagit fram. Brister som framkommer rapporteras till enhetschef, som i sin tur beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas. SOL-ombuden har även i uppdrag att vara behjälpliga för resten av personalen med SOL- dokumentation, och att introducera nyanställda i kommunens dokumentationssystem. Personalen ska kunna vända sig till dem med eventuella frågor. Alla enheter i Huddinge kommun ska ha ett SOL- ombud på varje avdelning. Dessa har närverksträffar kvartalsvis tillsammans med kommunens utvecklingsledare.Målet med är att varje deltagare efter avslutad utbildning ska ha:

Målet med är att varje deltagare efter avslutad utbildning ska ha:

      • påbörjat eller fortsatt att integrera sin organisations ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) i det vardagliga kvalitetsarbetet.
      • fått verktyg för att hantera det kontinuerliga kvalitetsarbetet på sin arbetsplats
      • planerat ett eget kvalitetsutvecklingsprojekt

Utbildningen ges höst/vårvintern 2017/2018 och innehåller fem träffar, varav  fyra heldagar och en halvdag.

Utbildningen kommer även att ges hösten 2018, mer info om den läggs ut på den här webbplatsen senare i vår.